Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

В сила от 03.10.1999 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., попр. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

Съдържание

Глава първа: Общи положения »

Глава втора: Национален съвет по наркотичните вещества »

Глава трета: Контролни органи и взаимодействие между тях »

Глава четвърта: Забрана на растения, вещества и препарати от приложение №1 »

Глава пета: Контрол на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, както и на прекурсорите на наркотични вещества

Глава шеста: Международно сътрудничество »

Глава седма: Превенция на употребата, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества »

Глава осма: Изземване, конфискация и унищожаване на наркотични вещества и прекурсори »

Глава девета: Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби »

Допълнителна разпоредба »

Преходни и заключителни разпоредби » изтегли

Към пълния текст на закона >> изтегли