Лечение - опиатна зависимост

Списък на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти

Изтегли >>

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда
за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на
лица, зависими към опиоиди

Изтегли >>