Издаване на становища

1.Издаване на становища за съответствие с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми по реда на чл. 7 от Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
2.Издаване на становища за осъществяване на долечебни програми по реда на чл. 6, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
3.Издаване на становища за осъществяване на рехабилитационни програми по реда на чл.7, ал. 1 и ал.3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Наименование на административната услуга:
Издаване на становища за съответствие с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми по реда на чл. 7 от Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
Правно основание:
Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
Характеристика:

Цел :
Националният център по наркомании разглежда подадения проект на субституираща и поддържаща програма и издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми.
Предмет:
Становището се издава във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на субституираща и поддържаща програма по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
Дефиниция на основни понятия и институти:
Осъществяването на субституиращи и поддържащи програми има за цел намаляване на здравните щети от употребата на упойващи вещества, с цел корекция на телесни, психични и поведенчески разстройства, както и за предотвратяване на здравните и социалните щети, настъпили вследствие на хронична злоупотреба с упойващи вещества (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти).
В субституиращите и поддържащите програми могат да се използват само наркотични вещества и техните препарати (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти) по списък, одобрен от министъра на здравеопазването.

Процедура по извършване на административната услуга:

Компетентни органи:
Националният център по наркомании разглежда постъпилия проект за субституираща и поддържаща програма, съдържащ терапевтичен протокол, в който задължително се описват планът, индикаторите и процедурите за оценка на ефективността на програмата и дава описание на програмата – цели, основни задачи, продължителност, структура, използвани медикаменти, дозов режим, критерии за приемане и изключване на пациентите от програмата и издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми.
Министърът на здравеопазването издава разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24/31.10.2000 г.
Заявител/ молител/ задължено лице:
За издаване на разрешение за осъществяване на дейност по реда на Наредба № 24/31.10.2000 г., могат да кандидатстват:
индивидуални практики за психиатрична помощ;
групови практики за специализирана психиатрична помощ;
медицински центрове;
диагностично-консултативни центрове;
психиатрични диспансери;
лечебни заведения, осъществяващи психиатрична помощ.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:
Съгласно чл.9, ал.1 от Наредба № 24/31.10.2000 г. програма за субституиращо и поддържащо лечение може да се ръководи само от лекар с призната специалност по психиатрия или токсикология или вътрешни болести, който е преминал сертификационен курс за обучение за ръководители на програми за субституиращо и поддържащо лечение на лица, зависими от наркотични вещества. Курсът се провежда по програма, изготвена от НЦН и одобрена от министъра на здравеопазването.
Вътрешен ход на процедурата в НЦН:
Заявлението за издаване на разрешение за осъществяване на програма за субституиращо и поддържащо лечение се подава от лечебните заведения в Министерство на здравеопазването. Към заявлението се прилагат документи в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Наредба № 24/31.10.2000 г.
Дирекция “Наркотични вещества” в Министерство на здравеопазването изпраща писмо до НЦН с копия на постъпилия проект за субституираща и поддържаща програма и списък на персонала, изпълняващ програмата, с данни относно квалификацията му.
Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на директора на НЦН, която се събира на заседание веднъж месечно.
Комисията разглежда документите и издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми
НЦН изпраща в Министерство на здравеопазването писмо, придружено с издаденото становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми; утвърдените от директора на НЦН план, индикатори и процедури за оценка на ефективността на програмата и допълнителни документи, в съответствие с препоръките на комисията.
Такси: Няма
Резултат от процедурата:
Националният център по наркомании издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми, което служи за издаване или отказ на разрешение за осъществяване на дейност.
Разрешението за осъществяване на дейност по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24/31.10.2000 г. се издава от министъра на здравеопазването след разглеждане и представяне на становище по съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми, изготвено от НЦН, и на становище от дирекция “Наркотични вещества” в МЗ относно спазването на изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) за съхраняването, документацията и отчетността на наркотичните вещества, използвани в програмата.
Срокът на разрешението за осъществяване на дейност по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24/31.10.2000 г. издавано за първи път, е една година.
Издаденото разрешение може да бъде подновено за срок не повече от две години.

Образци и формуляри:

Становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми (Приложение № 1) – Изтегли>>

ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Наименование на административната услуга:
Издаване на становища за осъществяване на долечебни програми по реда на чл. 6, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Правно основание:
Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Характеристика:
Цел :
Даване на съгласие за осъществяване на:
долечебни програми, включващи тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение или имунизация за хепатит В;
долечебни програми, включващи медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества.
Предмет:
Становището се издава във връзка с осъществяване на дейност по реда на чл. 6, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Дефиниция на основни понятия и институти:
Долечебните програми са дейности за ограничаване и намаляване на здравните и други вреди за индивида и обществото като цяло, свързани с или причинени от хроничната злоупотреба на наркотични вещества при лица, които в момента злоупотребяват и не са в състояние и/или не желаят да прекратят изцяло тази злоупотреба.
Долечебните програми включват дейности насочени към ограничаване и намаляване на здравните и други вреди за индивида и обществото като цяло, свързани с или причинени от хроничната употреба на наркотични вещества.
Процедура по извършване на административната услуга:
Компетентни органи Националният център по наркомании разглежда постъпилите документи по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества и дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на долечебни програми.
Заявител/ молител/ задължено лице:
За издаване на съгласие за осъществяване на дейност по реда на Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, могат да кандидатстват:
По чл.5, ал.1 от наредбата:
лечебни заведения;
юридически лица с нестопанска цел, сключили договор с лечебно заведение за извършване на изследванията.
По чл.5, ал.2 от наредбата:
лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери;
юридически лица с нестопанска цел въз основа на договор за изпълнение на медицинските консултации с лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:
Съгласно чл.5, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., долечебни програми, включващи тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение или имунизация за хепатит, се осъществяват от лечебни заведения със съгласието на НЦН или от юридически лица с нестопанска цел въз основа на договор с лечебно заведение за извършване на изследванията.
Съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., долечебни програми, включващи медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се осъществяват със съгласието на НЦН от лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери и от юридически лица с нестопанска цел въз основа на договор за изпълнение на медицинските консултации с лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери.
Необходими документи:
Заявление до НЦН по образец, към което се прилагат:
Копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или удостоверение за регистрация на лечебното заведение и/или удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
Описание на програмата, което съдържа основните й задачи, продължителността й, организация на работата; протоколи на включените в нея дейности, състава и квалификацията на лицата, които пряко ще изпълняват дейностите, социалната й политика, мерките за безопасност.
Вътрешен ход на процедурата в НЦН:
Подаване на заявление по образец и необходимите документи в НЦН;
Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Директора на НЦН, която провежда заседание един път месечно;
НЦН дава/отказва съгласие за осъществяването на долечебна програма по чл.6, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., като издава становище.
Такси: Няма
Резултат от процедурата:
Националният център по наркомании дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на долечебна програма по реда на Наредба № 30 от 20.12.2000 г.
Образци и формуляри:
Заявление по чл.6, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 2) – Изтегли >>
Становище по чл.6, ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 3) – Изтегли >>

ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Наименование на административната услуга:
Издаване на становища за осъществяване на рехабилитационни програми по реда на чл. 7, ал. 1 и ал.3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Правно основание:
Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Характеристика:
Цел:
Даване на съгласие за осъществяване на рехабилитационни програми за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Предмет:
Становището се издава във връзка с осъществяване на дейност по реда на чл. 7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
Дефиниция на основни понятия и институти:
Рехабилитационните програми са психологически и/или социални дейности, насочени да помогнат на хронично злоупотребяващия с наркотични вещества пациент да достигне най-доброто възможно ниво на социално функциониране след успешно приключване на активното лечение.
Процедура по извършване на административната услуга:
Компетентни орган:
Националният център по наркомании разглежда постъпилите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества и дава съгласие за осъществяването на рехабилитационни програми.
Заявител/ молител/ задължено лице:
За издаване на съгласие за осъществяване на рехабилитационна програма по реда чл. 7, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, могат да кандидатстват:
лечебни заведения;
лица, които имат право да открият заведение за социални услуги.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:
Съгласно чл.3, ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., рехабилитационните програми се осъществяват в лечебни заведения, както и в заведения за социални услуги по смисъла на Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги (ДВ, бр. 29 от 1999 г.) при условията и по реда на раздел II.
Необходими документи:
Заявление до НЦН по образец, към което се прилагат:
Копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или удостоверение от Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги;
Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
Описание на програмата, което съдържа: целите и основните й задачи; продължителността й; организацията на работа; критерии за включване, изключване и успешно завършване на програмата; видовете прилагана индивидуална и групова психотерапия; план за по-нататъшната ресоциализация на завършилите програмата; състав и квалификация на персонала, длъжностни характеристики;
Протоколи на дейностите, които включват и план, критерии и процедури за оценка на ефективността на програмата;
План за осъществяването на външна супервизия на програмата – процедури и външни експерти;
Документи, свързани с изпълнението на програмата.
Вътрешен ход на процедурата:
Подаване на заявление по образец и необходимите документи в НЦН;
Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Директора на НЦН, която провежда заседание един път месечно;
В едномесечен срок от подаване на заявлението, придружено от необходимите документи, НЦН дава/отказва съгласие за осъществяването на рехабилитационна програма по реда на Наредба № 30 от 20.12.2000 г., като издава становище за съответствието на програмата с правилата на добра практика в областта на рехабилитационните програми.
Такси: Няма
Резултат от процедурата:
Националният център по наркомании дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на рехабилитационна програма по реда Наредба № 30 от 20.12.2000 г.
Образци и формуляри:
Заявление по чл.7, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 4) – Изтегли >>
Становище по чл.7, ал. 3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 5) – Изтегли >>