Въпросници за скрининг , оценка и коморбидност за зависимости

21.08.2013г.

CAADID Част I: История изтегли
CAADID Част II: Диагностични критерии изтегли
CAADID Part I: History изтегли
CAADID Part II: Diagnostic Criteria изтегли
Европейски индекс за оценка степента на зависимост EuropASI изтегли
EuropASI: Форма за провеждане на интервю изтегли
Често срещани въпроси и грешки в изследваните проблемни области изтегли

Информирано съгласие за участие в изследването изтегли
Скрийнинг изтегли
Самооценъчна скала за възрастни със СДВХ (ASRS версия 1.1)
Списък за бърза проверка на симптоми изтегли
SCID – II Версия 2.0 (за DSM-IV изтегли
Голям депресивен епизод изтегли
(Хипо) маниен епизод изтегли
Злоупотреба и зависимост от алкохол изтегли
Антисоциално личностово разстройство (при нужда) изтегли
Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност изтегли
Самооценъчна скала за възрастни със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност изтегли
Инструкции за MINI Plus изтегли
Инструкции за SCID II: Гранично личностово разстройство изтегли

AUDIT (Скрининг – въпросник за проблеми, свързани с употребата на алкохол) изтегли
CAGE(клетка) изтегли
Алгоритъм въпросник CRAFFT изтегли
Въпросник CRAFFT изтегли
DAST –10 Въпросник за употреба на наркотици изтегли
DAST –20 Тест за употреба на психоактивни вещества) изтегли