Превенция

Превенция

Дирекция „Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване търсенето на наркотици“, извършва следните дейности в областта на превенция на злоупотребата с наркотични вещества:
  1. Участва в работата по програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално и общинско равнище съобразно националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори по чл.11, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  2. Участва в разработването и внедряването на превантивни методи и технологии.
  3. Участва в работата по подготовката на проекти на нормативни актове в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
  4. Взима участие в дейностите по извършване на научни и научно-приложни изследвания в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
  5. Осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
  6. Участва в обучение на студенти по проблемите на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества, по договор с висши училища.
  7. Участва в осъществяването на международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
  8. Взима участие в дейностите по организиране и провеждане на научни форуми от национално и международно значение по проблемите на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
  9. Осигурява методическо ръководство на дейността на Превантивно – информационните центрове в страната.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)