Национални срещи по превенция

На 30-31 октомври 2012 г. в гр. Стара Загора се провежда Шеста национална среща по проблемите на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Организатори са били секретариата на Националния съвет по наркотични вещества и Национален център по наркотични вещества със съдействието на Общински съвет по наркотичните вещества – Стара Загора с участници в обществото Общински съвети по наркотичните вещества и Превантивно – информационни центрове. Среща бе открита от Иванка Сотирова – Заместник – кмет, Стара Загора и Емил Христов – Стара Загора.

На 02 и 03 декември 2010 г. в залата на Националния център по наркомании на ул. “Пиротска” 117, гр. София, се състоя Четвъртата национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
Срещата беше организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ), със съдействието и участието на Националния център по наркомании (НЦН). В нея взеха участие представители на Превантивно- информационните центрове (ПИЦ) и Общинските съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ) в страната.
По време на срещата бяха представени следните презентации:

“Представяне на някои актуални данни за България в контекста на съпоставянето им с европейски факти и тенденции в областта на наркотиците за 2010 г.” от г-н Момчил Василев, директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Представени бяха и данни от Годишния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите ( EMCDDA) за 2010 г.
“Анализ на ситуацията в областта на употребата на наркотици и съществуващата система на лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотици” от д-р Цвета Райчева, директор на НЦН
“Представяне на резултатите от докладите на ОбСНВ за състоянието и оценка на нуждите от развитие на програми и служби за лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотици” от г-жа Маринела Радева, директор на дирекция в НЦН
“Представяне на Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на НСНВ” от г-жа Венда Зидарова, секретар на НСНВ, държавен експерт в дирекция “Наркотични вещества”
“Представяне на проект на Правилник за функциите, организацията и дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости – високоспециализиран съвет към Министъра на здравеопазването” от г-жа Маринела Радева, директор на дирекция в НЦН
“Анализ на данни от въпросници за събиране на информация в областта на превенция на употребата на наркотици от ПИЦ и ОбСНВ в страната за 2010 година” – представяне на обобщени данни за универсална превенция (проекти, кампании, информационни материали, наръчници, превантивни програми в училищата), селективна и индикативна превенция (проекти и превантивни програми), проведени обучения (тренинги, семинари, работни срещи), предлагане на алтернативи, проучвания и тенденции от г-жа Елка Петкова – ръководител звено “Превантивни дейности” в НЦН

В хода на дискусиите г-жа Албена Нинова, председател на ОбСНВ – Русе представи превантивна програма на община Русе “Превенция и антиагресия”, методика за първи клас, а д-р Борислав Станчев, началник отдел “Превенции”, дирекция “Превенции” – Община Варна , представи програма за психосоциална рехабилитация във Варна и информира за предстоящия форум на Европейски градове срещу наркотиците (ECAD), който ще се проведе през месец май 2011 г. в гр. Варна. Г-жа Елка Петкова информира за участието си по темата “превенция” в проект “Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване”, изпълняван от АРЗ Солидарност”, което бе реализирано в гр. Модена, Италия, през м. април 2010 г.(повече информация за добри практики http://www.solidarnost-bg.org/dobri_praktiki/sproject/bg). Г-жа Маринела Радева представи обученията по проекта “Слушайте детето”: проведени обучения в Русе и София; предстоящи обучения през 2011 г.; обучители, материали, наръчник, сертификати.

На 26 и 27 ноември 2009 г. в залата на Националния център по наркомании на ул. “Пиротска” 117, гр. София, се състоя Трета национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
Срещата беше организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ), със съдействието и участието на Националния център по наркомании (НЦН). В нея взеха участие представители на Превантивно- информационните центрове (ПИЦ) и Областните съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ) в страната.
По време на срещата бяха представени и дискутирани промените в нормативната уредба, касаещи ОбСНВ и ПИЦ, добри практики в работата на ПИЦ в страната и нови подходи в областта на превенцията.
Г-жа Венда Зидарова, секретар на НСНВ, представи информация за изготвен проект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Д-р Цвета Райчева, директор на НЦН и г-жа Маринела Радева, директор на дирекция ” Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване търсенето на наркотици” в НЦН представиха проект № BG0011 “Слушайте детето” – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), който предвижда следните дейности:

Разкриване на безплатна за гражданите национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към психоактивни вещества, алкохол и цигари.
Обучение на над 900 специалисти от различни професионални области от здравни, социални, образователни институции (общопрактикуващи лекари, медицински сестри, социални работници, педагогически съветници и др.) за прилагане на техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение във всеки град на територията на 26 града в страната (административни центрове на области в България), в които има създадени Областни съвети по наркотични вещества и Превантивно – информационни центрове.
Разкриване на Център за деца и подрастващи, които експериментират или злоупотребяват с психоактивни вещества и техните семейства Като партньор по проекта Превантивно – информационния център по проблемите на наркоманиите към Столична община ще осъществи следните дейности:
ремонт и обзавеждане на помещенията;
разработване и реализиране на програма за подрастващи, която включва:
индивидуално и групово консултиране на подрастващи, креативни дейности за свободното им време (културни дейности, клубове по интереси, спорт и др.) ;
работа с родителите и семействата на подрастващите – индивидуално и групово консултиране, образователни семинари.
Организиране на медийни кампании и хепънинги
Изработване на видео и аудио клипове

Бенефициент по проекта е Националният център по наркомании, а партньори:
Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите – София, Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло (Норвегия) и Регионалния офис за Югоизточна Европа на Службата по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC).
07.03.2010г.

Виж презентация

Представянето на добри практики от ОбСНВ и ПИЦ включваше презентациите на:
Д-р Теменужка Любенова, председател на ОбСНВ – Благоевград: “Традиционни и иновационни превантивни практики на Областния съвет по наркотични вещества – Благоевград”
Виж презентация

Д-р Борислав Станчев, началник отдел “Превенции” в дирекция “Превенции”- Община Варна: “Представяне на проект “Разкриване на център за специфична превенция и ранна интервенция за деца с рисково поведение и техните семейства”.
07.03.2010г.

Виж презентация

Валентина Маринова, психолог в ПИЦ по ПН – София: “Нови продукти от практическата работа по превенция на ПИЦ по ПН – София с различни целеви групи”.
07.03.2010г.

Виж фотоалбум “Къде е твоето място”
Виж видеоклип “Диалози”
за повече информация относно материалите можете да се обръщате към ПИЦ по ПН – София e – mail: info@sofiamca.org

Г-н Момчил Василев, директор на дирекция “Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация” в НЦН, представи в своята презентация “Някои аспекти при планирането и управлението на превантивни проекти”.
07.03.2010г.

Виж презентация
Г-ца Елка Петкова, ръководител на звено “Превантивни дейности” в НЦН, представи мултимедиен продукт (DVD) с проекти, услуги и инициативи в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в Европа – проект на Европейската комисия (ЕC) за нови информационни материали, изпълняван от италианската организация Co.Ge.S. Societa Cooperativa Sociale.
26.03.2010г.

Виж DVD 1
Виж DVD 2
Методиката за “Превенция и антиагресия 1-5 клас” бе представена от г-жа Людмила Минчева, председател на УС на Фондация “Индекс “.
07.03.2010г.

Виж презентация
В работата на Третата национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества взеха участие проф. д-р Мила Власковска, заместник – министър на здравеопазването и национален координатор по наркотиците в областта на намаляване на търсенето на наркотици, г-н Борис Каменов, инспектор ГДБОП- представляващ националния координатор по наркотиците в областта на намаляване на предлагането на наркотици.
Галерия – Разгледай

На 3 и 4 декември 2008 г. в гр. Варна се състоя Втора национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Тя бе организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ), Националния център по наркомании (НЦН) и със съдействието и участието на Община Варна.
В срещата взеха участие представители на Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) и Областните съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ) в страната. Целите на срещата бяха представяне и обсъждане на добри практики в работата на ПИЦ и общинска политика по превенция на наркомании, обсъждане на нормативната уредба и ресурсно осигуряване на дейностите в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в страната и приемане на насоки за бъдещи действия за тяхното подобряване.
В работата на Втората национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества взеха участие д-р Валери Цеков, заместник – министър на здравеопазването, доц. д-р Христо Бозов, заместник – кмет на Община Варна, заместник – кметовете на Община Бургас, Враца, Монтана, Перник, Силистра и Шумен.
Директорът на Националния фокусен център за наркотици и наркомании г-н Момчил Василев представи основни актуални данни за България в контекста на съпоставянето им е европейски факти и тенденции в областта на наркотиците.
В своята презентация г-жа Маринела Радева, Директор на Дирекция в НЦН, разгледа нормативната уредба и ресурсното осигуряване на дейностите в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в България и предложи на обсъждане вариантите и необходимите мерки за подобряването им.
Представени бяха добри практики в работата на ПИЦ в градовете Варна, Велико Търново, Силистра, Перник, Габрово, Кърджали, Русе, както дейността на координаторите към ОбСНВ – София.
Г-жа Елка Петкова, Ръководител на звено в НЦН представи ситуацията и тенденциите в дейностите по превенция на употребата на наркотици в Европейския съюз (ЕС) на база данни Годишния доклад на Eвропейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН).
В рамките на срещата бе представен Тримбос Институт – Кралство Холандия от неговия мениджър по международни проекти Bart Uitterhaegen, както и Холандската инфолиния за наркотици.
Беше представен и проектът “Изграждане на информационна линия за наркотиците в България”, който се изпълнява от неправителствената организация “Асоциация за рехабилитация на зависими (АРЗ) “Солидарност”. Той включва горещ телефон и услуги в Интернет среда чрез интернет страницата на проекта www.drugsinfo-bg.org (чат, форум и работа с e-mail). Партньори в проекта са Тримбос Институт, НЦН, ПИЦ по проблемите на наркоманиите – гр. София и Мобилтел ЕАД. Проектът беше представен от г-жа Елена Николова, Изпълнителен директор на АРЗ “Солидарност” и координатор на проекта за България.

07.03.2010г.

Презентация Варна – изтегли
Презентация Благоевград – изтегли
Презентация Габрово – изтегли
Презентация Кърджали – изтегли
Презентация Перник – изтегли
Презентация “Солидарност” – изтегли
Презентация София – изтегли
Презентация Елка Петкова – изтегли
Презентация Русе – изтегли
Презентация Велико Търново – изтегли
Презентация Силистра – изтегли
Презентация Trimbos Instituut – изтегли
Презентация Маринела Радева – изтегли
Презентация Момчил Василев – изтегли

Галерия – разгледай

На 4 и 5 декември 2007 г. в гр. Пловдив се състоя Национална среща по проблемите на превенцията на злоупотребата с психоактивни вещества, с участието на Превантивно-информационните центрове (ПИЦ) и Областните съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ) в страната, организирана от Секретариата на Националния съвет по наркотични вещества, съвместно с Националния център по наркомании.

Основните задачи на срещата бяха:

07.03.2010г.

представяне и обсъждане на добри практики в работата на ПИЦ;
Презентация София – изтегли
Презентация Благоевград
част 1 – изтегли
част 2 – изтегли
част 3 – изтегли
Презентация Плевен – изтегли
Презентация Шумен – изтегли
повишаване на компетенциите на работещите в областта на превенцията от ПИЦ и ОбСНВ в разработването и прилагането на превантивни програми в страната;
представяне и обсъждане на единни принципи и стандарти за добра практика при разработването и прилагането на превантивни програми ;
дискусии по отделните теми;
споделяне на проблемите и трудностите, които представителите на ОбСНВ и ПИЦ в страната срещат ежедневно в работата си по превенция.

Също така, в изпълнение на Стратегическа задача 7 от Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008г.: “Разработване и въвеждане на добри практики за превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на щетите за здравето” в Националния център по наркомании беше създадена работна група, чиято задача е разработване на основни принципи и стандарти в областта на превантивните дейности в България.
В тази връзка, една от целите на Националната среща беше, пред участниците в нея да бъдат представени резултатите от работата на експертите в работната група, в областта на основните принципи и стандарти на превантивна работа в училищна среда, в общността и в областта на оценка на ефективността на превантивни програми.

07.03.2010г.

Презентация “Превантивни дейности в ЕС” – изтегли
Презентация “Насоки и основни принципи” – изтегли
Презентация “Превенция в училище” – изтегли
Презентация “Превенция в общността” – изтегли
Презентация “Оценка на ефективност” – изтегли

Снимки от срещата – изтегли

След приключване на Националната среща по проблемите на превенцията на злоупотребата с психоактивни вещества (ПАВ) в Република България, представените материали и примери за добра практика от ОбСНВ и ПИЦ ще бъдат отпечатани през 2008г. в издание със заглавие: “ Превенция на злоупотребата с ПАВ в Република България – принципи, стандарти и примери за добра практика”.