Трениг за работа със семейства

В периода 11 – 13 февруари 2009г., се проведе тренинг на тема: “Системен подход за работа с родители и семейства при зависимости” за професионалисти от програмите за субституиращо и поддържащо лечение в страната. Тренингът беше осъществен от г-н Румен Георгиев – системен психотерапевт в Психотерапевтичен институт по социална екология на личността “ПИСЕЛ”, със съдействието на Националния център по наркомании.
Обучението беше реализирано в изпълнение на Оперативна цел 4 “Обучение в семейно консултиране” от Националната програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Р. България ( 2006 – 2008г.).
Целта на тренинга беше да се обучат в семейно консултиране психолози, социални работници и лекари, работещи в субституиращи и поддържащи програми за лечение на лица, зависими от психоактивни вещества в страната.
В тренинга взеха участие 27 експерти от програмите за субституиращо и поддържащо лечение в градовете : София, Велико Търново, Пловдив, Варна, Враца и Русе.
Основните цели, които бяха постигнати с организирането и провеждането на тренинга са следните:

Бяха обучени 27 професионалисти ( социални работници, психолози, лекари – психиатри) от държавни и общински МПП в страната за работа с програмата.
Обучението беше проведено под формата на интерактивно и партиципативно учене, при което се работеше освен с когнитивните функции на личността и с опита от преживяванията й.
Издадени са сертификати на обучените специалисти за повишаване на професионалната им квалификация.

Протичане на обучението:
Обучител: Румен Георгиев – системен психотерапевт в (ПИСЕЛ)

11 февруари, сряда
Системен подход. Дефиниции, основни понятия Мотивиране на пациента и семейството за терапевтична работа.
Психосоциална оценка на функционирането на пациента и семейството. Формулиране на терапевтични задачи.

12 февруари, четвъртък
Семейна динамика на взаимоотношенията. Диагностични инструменти при системния подход- генеограма, социометрия и др.
Модели на семейната дисфункция при зависимите. Семейно консултиране.
Специфични проблеми и трудности при работа с близки на зависимите. Системна фамилна терапия.
Групова динамика-фази, лидери, структура и процес.

13 февруари, петък
Информационно-образователни групи. Групи за взаимопомощ на родители.
Родителски групи за умения за адекватно поведение за превенция на рецидив.
Обобщение, въпроси, обратна връзка.

След приключване на обучението, на участниците беше раздадена форма за оценка на тренинга, от обработените резултати е видно, че:
Тренингът е оправдал очакванията на всички участници.
Всички анкетирани отговарят, че усвоените по време на тренинга знания и умения ще подпомогнат изпълнението на професионалните им ангажименти.
Анкетираните са оценили като “отличен” проведеният от г-н Румен Георгиев тренинг.

07.03.2010г.

Презентация на г-н Румен Георгиев – изтегли

Галерия – разгледай