Тренинг в социални умения

В периода 24 – 28 ноември 2008г., Националният център по наркомании проведе тренинг в социални умения за професионалисти, от държавните и общински програми за субституиращо и поддържащо лечение.
Тренингът беше проведен в изпълнение на Оперативна цел “Създаване на условия за социално включване” от Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България ( 2006 – 2008г.).
Целта беше да се проведе обучение на обучители (треньори), които след завършването му да разработят и проведат три месечен модул, ориентиран към развиване на способности за социални умения на пациентите в програмите – комуникация, грижа за собственото здраве, намиране на работа, писане на автобиография, себепредставяне на интервю при работодател и други.
Тренингът беше насочен и към развиване на умения за общуване със социалната среда, специфично разделена на няколко сфери – семейство, приятели, работодатели, институции.
В обучението взеха участие социални работници и психолози от държавните програми за субституиращо и поддържащо лечение в градовете : София, Велико Търново, Пловдив, Варна, Враца и Русе – общо 11 участника.
Обучителният тренинг беше проведен под формата на интерактивно и партиципативно учене, при което се работеше освен с когнитивните функции на личността и с опита от преживяванията й.

Протичане на обучението:

Обучението протече по следния начин:

24 ноември, понеделник

Обучение в комуникативни умения в клиничния контекст на МПП – обучител: Мая Михайлова – Петкова – Експерт в НЦН.
Г-жа Петкова започна с въведение към тренинга в социални умения. След това пристъпи към изясняване на принципите на вербална и невербална комуникация с пациентите, както и на процеса на комуникацията.
След това участниците пристъпиха към интерактивна работа в групи, която включваше: Комуникативни упражнения, упражнения за коопериране, упражнения за вземане на решение и постигане на съгласие и упражнения за себеутвърждаване, себеизразяване и себепредставяне.
07.03.2010г.

Тук можете да видите презентацията на Мая Михайлова – Петкова – изтегли

25 ноември, вторник

Обучението се водеше от г-н Пламен Конов от Център за регионално развитие ООД и започна с групово-динамични форми на работа. След това премина към видове групи, личен план за действие на членовете на групата. Бяха разгледани тренинговите техники. Денят приключи с групова дискусия.

26 ноември, сряда

Обучението започна с темата на г-жа Елмира Нешева – Експерт в НЦН: “Хигиена на тялото – рискови фактори за здравето” и продължи с интерактивна работа в групи по проблемите на сексуалността и свързаното с нея психично здраве. Обучението завърши с тренинг за умения за грижа за собственото тяло и здраве.
07.03.2010г.

Тук можете да видите презентацията на Елмира Нешева – изтегли

Втората част на обучението беше водена от г-жа Виолета Богданова – Ръководител звено в НЦН и включваше тренинг по следните теми: “Консултиране при тестуване, консултиране на ХИВ – положителни”, “Кризисни интервенции при ХИВ позитивни” и завърши с темата: “Бременност и кръвно-преносими и полово-преносими заболявания.”

27 ноември, четвъртък

Тренингът беше воден от г-н Красимир Иванов – Специалист, социални дейности в НЦН и включваше следните теми: “Обучение в родителски умения”, “Структура и граници на семейството”, “Ролята на взаимоотношенията в двойката при лечебния процес и родителстване” и завърши със “Социални взаимоотношения на семейството и тяхното подпомагане”

28 ноември, петък

Обучението се водеше от г-н Пламен Конов от Център за регионално развитие ООД и започна с умения за общуване с институции, продължи с темите” Умения за получаване и работа с информация”, Представяне пред работодател”, Модерационни техники”. Бяха разгледани още и темите: “Начини за извеждане на проблеми и трудности на участници в група”, “Начин за решаване на трудности и проблеми в групата”.

След приключване на обучението, на участниците беше раздадена форма за оценка на тренинга.
Всички анкетирани посочват, че тренингът е оправдал техните очаквания.
Всички анкетирани отговарят, че усвоените по време на тренинга знания и умения ще подпомогнат изпълнението на професионалните им ангажименти .