Тренинг в мотивационно интервюиране

Националният център по наркомании и Български институт по зависимости продължиха и през 2010 година традицията за продължаващо обучение в областта на мотивационното интервюиране. Проведеното обучение беше реализирано със средства от Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013г.

Обучители на семинара бяха: Ерик Книфстръом от Малмъо – Швеция и д-р Георги Василев от Български институт по зависимости.
В периода от 13 до 15.02.2010 г. бяха тренирани шестнадесет професионалисти от София, Бургас, Русе във второ ниво за напреднали.

Основни теми на семинара бяха:
Духът на мотивационното интервюиране.
Видове говорене с клиента.
Резистентност и поведение на консултанта при резистентно поведение на клиента.
Терапевтични подходи при затвърждаване на мотивацията на клиента за промяна.
Преминаване към създаване на план за промяна и получаване на ангажимент за неговото изпълнение от страна на клиента.
Отново основната част от тренинга премина с упражнения в малки групи.

На 16.02.2010 г. беше проведен еднодневен тренинг за четиринадесет професионалисти в мотивационно интервюиране, продължаващо обучение за напреднали. Целта на проведения тренинг беше да се обсъдят най – честите затруднения, които срещат професионалистите при работа с МИ, новите моменти, практики и изследвания в областта на мотивационното интервюиране.

Проведен тренинг „Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна” – второ ниво за напреднали” 07.11. – 09.11.2008г

Обща информация за мотивационното интервю като метод за работа с клиенти:

През последното десетилетие, разработената от американския психолог Бил Милър и британеца Стивън Ролник психотерапевтична методика на Мотивационното Интервюиране придоби статута на една от най-ефективните съвременни школи в психотерапията. Това в най-голяма степен се дължи на нейните успехи с пациенти, които досега традиционно са се считали за много трудни или даже невъзможни за промяна – пациенти с различни зависимости, хората от системата на наказателното право, хората с хронични соматични заболявания и всички други, при които позитивната промяна се е заклещила в непреодолимата на пръв поглед дилема на често остро изживяваната вътрешна двойственост (наричана в психологията – амбивалентност) – „От една страна – искам да се променя, но от друга и не искам да се променя”, „Усещам, че сегашното ми положение е ужасно, но от друга страна то си има и своите хубави страни и в него ми е познато и уютно”.
Тези успехи доведоха до това, че в САЩ, а в редица страни на Западна Европа, в тези области Мотивационното интервюиране е станало задължителен елемент в терапевтичния арсенал на лечебните програми и служби, а често и условие за получаването на държавно и/или общинско финансиране.
В България, Мотивационното интервюиране е познато вече цяло десетилетие, но досега то се практикуваше от няколко души в 1-2 лечебни служби и то само в столицата – София.
Проведената през 2007 година в София редовна годишна среща на обучителите по Мотивационно интервюиране от цял свят и личното присъствие на доайените – професорите Милър и Ролник бе много силен катализатор на засиления широк интерес към тази психотерапевтична технология.
През цялата 2008 година се проведоха редица обучителни семинари, като въвеждащо ниво в Мотивационното интервюиране, в което участваха професионалисти от цялата страна.

Протичане на обучението:

Предимство при провеждането на този тренинг беше, че наистина се приложиха интерактивните методи на обучение, т.е. а използва се потенциала на отношенията между членовете на групата и на групата към треньорите. Съществуваше двупосочна комуникация и участие на членовете на групата в действието, като те имаха по – голям дял при взимането на решения и поемането на отговорност.
Имаше правилно разпределение на времето между теоретичната подготовка на участниците и емоционалните им преживявания, самонаблюдението, обратната връзка и усвояването на социално поведение.
Основен лектор на семинара беше Ерик Книфстръом от Малмъо – Швеция, а от българска страна – д-р Георги Василев от Български Институт по Зависимости, който проведе обучението на въвеждащо ниво.
Основната цел на семинара беше да продължи създаването на първоначалната мрежа от хора и институции използващи Мотивационното интервюиране в своята работа, както и разработването и утвърждаването на стандартна система за обучение и супервизия, което ще позволи неговото масово навлизане и ефективно използване в цялата страна.

Основни теми в обучението:

Духът на мотивационното интервю.
Основни принципи на мотивационното интервюиране:
Предизвикване на говорене, насочено към промяна:
Готовност за ангажиране /промяна?
Уговаряне на Плана за Промяна
Справяне с говоренето в полза на запазване на статуквото :
Резистентност .
Справяне с Резистентността
В тренинга взеха участие 22 професионалисти от София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Благоевград, които ще мултиплицират използването на МИ в тези градове.

Оценка на обучението :

Изключително сме радостни от факта, че участниците в обучението оцениха високо организацията и начина на протичане на самия тренинг.
Участниците споделиха още, че :
Тренингът е оправдал очакванията им;
Усвоените знания са изключително полезни за изпълнение на професионалните ангажименти на участниците .;
Представянето и на двамата лектори е оценено изключително високо, като аудиторията е впечатлена от добрия работен синхрон между двамата;
Почти всички участници са заявили, че желаят да продължат обучението си в мотивационно интервюиране.
Репортаж за проведения тренинг беше излъчен и по BTV .