Лечение на зависимости в България

АРХИВ

Националният център по наркомании организира семинар – дискусия с журналисти на тема “Лечение на зависимости в България – тенденции и перспективи”, който се проведе на 09.12.2008 г., от 10.00 ч. в Център за култура и дебат “Червената къща” в гр. София, ул. “Любен Каравелов” № 15.
Употребата на наркотици е значим здравен и социален проблем за отделния човек и обществото, в което живеем. Ежедневно говорим за наркодилърите, за видовете наркотици, които се употребяват, но малко говорим за трудностите и проблемите, с които се сблъскват хората, зависими от наркотици, техните семейства и близки. Проблемът за лечението на зависимостта излиза от сферата на личния проблем на отделния човек, зависим от наркотици и се превръща в проблем на обществото и всички нас – приятелите, съседите, лекарите, учителите и други професионалисти.
Информирането на обществото за различните аспекти на проблема за зависимостта от наркотици, особено за възможностите за лечение на зависимостта, е един от начините да помогнем както на отделния човек, така и да се опитаме да променим обществените нагласи по този въпрос.
Целта на срещата беше да бъдат представени възможностите за лечение и рехабилитация на зависимости в България, перспективите за развитие на лечебна система в съответствие със специфичните условия в страната и европейските практики в тази област.
По данни на Националния фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация в Националния център по наркомании, основният дял на търсещите за пръв път лечение в България през 2007г. е 26%, за сравнение през 2002г. той е бил 32 %, а през 2006г. е бил 17%.
По данни, получени чрез въпросници за пациенти с проблем с употребата на наркотици – системата “Мулти Сити”, броят на потърсилите лечение през 2007г. е около 2 500, от които приблизително 1 500 са потърсилите за първи път лечение, а останалите продължават лечението си от предишни години.
Също по данни на Националния фокусен център, през 2007г. се наблюдава тенденция на нарастване на употребата на амфетамини, кокаин и екстази за сметка на употребата на хероин.

През последните 3 години постепенно се промени ситуацията по отношение на възможностите за лечение на зависимостта към наркотици:
Местата за лечение в субституиращи и поддържащи програми в България се увеличиха многократно
Съществува мрежа от програми за субституиращо и поддържащо лечение в цялата страна за над 4 000 пациенти
Обучени са голям брой специалисти – лекари, психолози, социални работници, медицински сестри в различни терапевтични интервенции и умения
Развиват се различни програми за работа с родители, братя, сестри, приятели на зависими пациенти
Развиват се програми за лечение без лекарства / Drug free/

Съществуват и редица трудности свързани с достъпа до лечение:
Броят и местата в държавните и общински програми за субституиращо и поддържащо лечение са недостатъчни и не са достъпни териториално
Системата от програми за лечение без лекарства (от типа “Drug free”) е слабо развита
Съществуват отрицателни нагласи към хората, зависими от наркотици, особено в по-малките населени места, поради което те се страхуват да търсят лечение
Лечението и психосоциалната рехабилитация на зависими пациенти все още не е приоритет на вземащите решения на национално и местно ниво
Недостатъчно са развити специфични програми за хора с неопиатна зависимост

По време на събитието бяха представени възможностите за лечение и рехабилитация на зависимости в България, перспективите за развитие на лечебна система в съответствие със специфичните условия в страната и европейските практики в тази област.
В представянето на възможностите за лечение взеха участие ръководители на програми за субстиуиращо и поддържащо лечение, на програми от типа “терапевтична общност”, на дневни центрове и на програми за рехабилитация и ресоциализация на зависими индивиди.

07.03.2010г.

Презентации направиха:
д-р Цвета Райчева – Директор на Национален център по наркомании – изтегли
г-н Момчил Василев – Директор на Дирекция “Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация” в НЦН.
Д-р Цветелина Дончева – ръководител на ” АГПСМП – ЦПЗ – Варна ЕООД” – Интензивна извънболнична рехабилитационна програма за лица със зависимости към наркотични вещества – изтегли

В рамките на събитието беше представена изложба от произведения на пациенти, участващи в програми, в които се използват художествени и артистични методи при рехабилитация и ресоциализация на зависими лица.
Д-р Цвета Райчева от името на Национален център по наркомании връчи следните награди:

Награда за “Най – широко използване на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица” получи АГПСМП – ЦПЗ – Варна ЕООД
Интензивна извънболнична рехабилитационна програма за лица със зависимости към наркотични вещества.
Награда за “Най – креативно използване на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица” получи Програма “Дневен Център Солидарност” на Сдружение Борба с епидемичните болести и наркомании
Награда за “Въвеждане на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица” получи МПП на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.
Награда “Използване на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица” получи ЕТ “Амбулатория за индивидуална практика за специализирана психиатрична медицинска помощ – д-р Александър Канчелов”.