Обява

Обява

Националният център по наркомании обявява допълнителна покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2018 г. за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за неопиатна зависимост.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за работа със зависими жени.

Краен срок за набиране на предложенията е: 23.11.2018 г., 17.00 часа.

Информация за условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2018 г. и приложенията към тях, публикувани по-рано.

Лицата, които са кандидатствали в НЦН за финансиране през последните 3 месеца, могат да подават само заявление.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)