Наредба №7

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ДВ, БР. 75 ОТ 2011 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

§ 1. В чл. 4, ал. 1 числото “15” се заменя с “10”.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 • Алинея 1 се изменя така:
  “(1) В едномесечен срок след изтичане на три години от даването на съгласие по чл. 5, ал. 2 или от даването на съгласие за продължаване на дейността на програмата по ал. 3 лицата, осъществяващи съответната програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, подават в Националния център по наркомании уведомление за продължаване или прекратяване на дейността на програмата.”
 • В ал. 2 думите “данни за неговата квалификация и сертификати за преминато обучение по чл. 6, ал. 1” се заменят с “и данни за неговата квалификация”.
 • Алинея 4 се изменя така:
  “(4) В случай на прекратяване на дейността на програмата преди изтичане на срока по ал. 1 лицата, осъществяващи съответната програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, подават в Националния център по наркомании уведомление не по-късно от 5 работни дни от датата на прекратяване на дейността.”
 • Създава се ал. 5:
  “(5) В срок от 3 работни дни от датата на подаване на уведомлението по ал. 4 Националният център по наркомании заличава лицето от базата данни по чл. 9.”

§ 3. Създава се чл. 11:
“Чл. 11. (1) Ежегодно до 15 февруари на текущата година лицата, осъществяващи програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, представят в Националния център по наркомании отчет за дейността на съответната програма за предходната година по образец, утвърден от директора на Националния център по наркомании.
(2) При неизпълнение на задължението за представяне на отчет по ал. 1 директорът на Националния център по наркомании може да изиска отчета и да организира извършването на проверка, за която се прилагат разпоредбите на чл. 10.”

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. В Наредба № 8 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ, бр. 75 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 • В чл. 5, ал. 1 т. 10 се отменя.
 • В чл. 6, ал. 1 числото “15” се заменя с “10”.
 • Създава се чл. 8а:
  “Чл. 8а. (1) В едномесечен срок след изтичане на три години от даването на съгласие по чл. 7, ал. 2 лицата, осъществяващи съответната програма за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, подават в Националния център по наркомании уведомление за продължаване или прекратяване на дейността на програмата.
  (2) В случай на продължаване на дейността на програмата лицата по ал. 1 представят и актуален списък на екипа на програмата и данни за неговата квалификация.
  (3) Въз основа на представените документи по ал. 1 и 2 директорът на Националния център по наркомании дава съгласие или отказва да даде съгласие за продължаване на дейността на програмата за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, в срока и по реда на чл. 6 и 7.
  (4) В случай на прекратяване на дейността на програмата преди изтичане на срока по ал. 1 лицата, осъществяващи съответната програма за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, подават в Националния център по наркомании уведомление не по-късно от 5 работни дни от датата на прекратяване на дейността.
  (5) В срок от 3 работни дни от датата на подаване на уведомлението по ал. 4 Националният център по наркомании заличава лицето от базата данни по чл. 8.”
 • Член 10 се изменя така:
  “Чл. 10. (1) Ежегодно до 15 февруари на текущата година лицата, осъществяващи програми за психосоциална рехабилитация, представят в Националния център по наркомании годишен доклад за дейността на съответната програма за предходната година по образец, утвърден от директора на Националния център по наркомании, включващ резултати, основни тенденции, изводи и възникнали проблеми.
  (2) При неизпълнение на задължението за представяне на доклад по ал. 1 директорът на Националния център по наркомании може да изиска доклада и да организира извършването на проверка, за която се прилагат разпоредбите на чл. 11.”

Раздел IОбщи положения

Раздел II : Условия и ред за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

Раздел III : Участие на доброволни сътрудници в изпълнението на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

Раздел IVКонтрол и мониторинг на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

Допълнителни разпоредби

§ 1. 
По смисъла на тази наредба “нископрагов център” е помещение, в което на употребяващите наркотици се предоставят стерилни инструменти за инжектиране, здравни, социални и психологически консултации от съответни специалисти.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2.
Лечебните заведения или юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества към момента на влизане в сила на тази наредба, привеждат програмите в съответствие с изискванията на наредбата в едногодишен срок.
§ 3. В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата министърът на здравеопазването по предложение на Националния център по наркомании утвърждава методика за осъществяване на дейности по намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
§ 4. Директорът на Националния център по наркомании утвърждава образец на годишен отчет по чл. 7, ал. 1, т. 1 в двумесечен срок от влизане в сила на наредбата.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 84б от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
§ 6. Тази наредба отменя Наредба № 30 от 2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, издадена от Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 1 от 2001 г.).
§ 7. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на здравеопазването.