Наредба №2

01.08.2012 г.

Образец на Годишен доклад, съгласно чл.22 от Наредба № 2/ 20.06.2012г.

Образец на план за ефективност

17.07.2012 г.

Наредба №2 от 20 юни 2012 за условията и реда за осъществявани на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

20.04.2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2013 г., бр. 3 и 62 от 2014 г.)