Основна информация

Звено “Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване на здравните и социални вреди, с лаборатория” в дирекция “Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици”

Извършва специализирани лабораторни изследвания и експертизи, свързани с дейностите на центъра.
Води регистър на лицата, които осъществяват долечебни програми.
Участва в работата по подготовката на проекти на нормативни актове в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
Осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
Участва в обучение на студенти по проблемите в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества, по договор с висши училища.
Участва в осъществяването на международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
Взима участие в дейностите по организиране и провеждане на научни форуми от национално и международно значение по проблемите на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
Извършва мониторинг на дейността на програмите за намаляване на здравните щети и на долечебните програми.
Участва в разработването и внедряването на долечебни програми.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че лабораторията на Националния център по наркомании има следното работно време:
1. За серологични изследвания : ХИВ / СПИН, Хепатити и болести предавани по полов път:
Всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа
2. За биохимични изследвания на пациенти на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (само)
Понеделник и вторник от 8,30 до 10,30 часа.

В лабораторията се изследват само зависими лица към психоактивни вещества, както и контактни лица в риск от заразяване.
Изследванията са безплатни.
Притежаваме високотехнологична апаратура.
Извършват се пред и след – тестови консултации от специалист.