Намаляване на здравните щети и лаборатория

Намаляване на здравните щети и лаборатория

Многогодишната практика на лечение на зависими от ПАВ показва, че програмите за рехабилитация са доста ефективни и успешно довеждат до свободен и качествен живот без наркотици. Програмите за рехабилитация се основават на принципа DRUG FREE и се прилагат като 24 – часови програми - Терапевтични общности, дневни програми, прилагат се успоредно с метан подържаща терапия. Основната цел на тези програми е да помогнат на зависимите да постигнат трайни промени в начина си на живот, чрез установените норми и ценности като взаимопомощ, екипна работа, честност, загриженост и уважение към другите членове, отговорност, благодарност и т.н. Друг принцип е създаване на сигурност и безопасност за участниците на програмата, което се постига със строги правила: без наркотици, без насилие или заплаха за насилие, без сексуални взаимоотношения. Рехабилитационните програми имат различни дейности чрез които се постигат целите на програмата. Дейностите имат за цел да направят поведенчески промени, осигуряване на емоционална подкрепа, окуражаване откритите и честни взаимоотношения, взаимоотношенията на загриженост, взаимопомощ, отговорност както към себе си, така и към другите. Дейности позволяващи на участниците в програмата да упражняват нови адаптивни поведения, дейности допринасящи за тяхното самоутвърждаване. Важна част от цялостната програма за рехабилитация е програмата за ресоциализация. Нейна основнa цел е постигнатите промени в поведението да се пренесат и утвърдят в социалния контекст. Дейностите в програмите за ресоциализация имат за цел да подкрепят социалното адаптиране, чрез емоционална подкрепа, оказване съдействие при намиране на работа, подкрепа при решаване на проблеми от емоционално и взаимоотношенческо естество. Друга важна част от програмите за рехабилитация са програмите за родители и близки. Целта на тези програми е да включи родителите и близките на зависимия от самото начало на рехабилитационния процес. Дейностите са свързани с даване на информация за зависимостта, принципи и етапи на лечение, емоционална подкрепа и възвръщане на родителите и близките към грижа за себе си. Промяна на взаимоотношенията между семейството и зависимия към партниращи и помагащи му в процеса на рехабилитация. Цялостната рехабилитационна програма обхваща областите на личностна промяна на зависимия, социалният контекст и адаптирането към него, семейната среда като основен подкрепящ фактор.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)