Национален фокусен център

Национален фокусен център

Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация”

През м. август 1996 г. като отделно структурно звено в Националния център по наркомании беше създаден Отдел “Информация и научни изследвания”.

От м. февруари 2003 г. със Заповед на министъра на здравеопазването РД 09-74 от 12.02.2003 г., във връзка с Решение на Националния съвет по наркотичните вещества от 3.12.2002 г., както и в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003-2008 г. звеното започва да изпълнява и функциите на Национален фокусен център (Focal Point) за наркотици и наркомании.

С промените в Правилника на Националния център по наркомании от 2006 г. в неговата структура е създадена Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация”.

Основните функции и задачи на Дирекцията са:

  • Осъществява методическа подготовка, ръководство, контрол и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците.
  • Осъществява информационното осигуряване дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и на формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.
  • Представлява Република България в работата на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), като участва в техни дейности.
  • Осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици. Осъществява международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите.
  • Развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици.
  • Осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества, и последиците от нея.
  • Събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците и наркоманиите.
  • Осъществява методическо ръководство на дейността на Превантивно – информационните центрове в страната.

Националният фокусен център за наркотици и наркомании извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност.

Специализиран сайт на НФЦ – Система за ранно предупреждение – EWS

Линк към сайт на EWS >>

Линк към сайт на НФЦ >>

На 05 ноември 2009 г. в сградата на София прес бе представен Годишния доклад на ЕMCDDA за състоянието на проблемите с наркотиците в Европа за 2009 г.

Линк към сайт на EMCDDA>>

54321
(0 votes. Average 0 of 5)