Основна Информация

Звено “Методологическо ръководство и координация на лечебни и рехабилитационни дейности” в дирекция “Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици”

Участва в работата по програми за лечение и рехабилитация на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално и общинско равнище съобразно националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори по чл.11, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Участва в разработването и внедряването на лечебни, терапевтични, образователни и рехабилитационни методи и технологии.
Координира и отговаря за дейността по воденето на регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества.
Отговаря за воденето на национален регистър на рехабилитационните програми.
Координира и отговаря за дейността по воденето на общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества.
Участва в работата по организиране и осъществяване на методически контрол на лечение и рехабилитация, свързани със злоупотребата с наркотици.
Участва в изготвянето на становища по проектите за субституиращи и поддържащи програми, долечебни и рехабилитационни програми.
Участва в работата по подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението и рехабилитацията.
Взима участие в дейностите по извършване на научни и научно-приложни изследвания в областта на лечението и рехабилитацията на наркоманиите.
Осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на лечението и рехабилитацията, свързани със злоупотребата с наркотични вещества.
Участва в обучение на студенти по проблемите на лечението и рехабилитацията на наркоманиите по договор с висши училища.
Участва в осъществяването на международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и лечението и рехабилитацията на наркоманиите.
Взима участие в дейностите по организиране и провеждане на научни форуми от национално и международно значение по проблемите на лечението и рехабилитацията на наркоманиите.

Списък на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОТНОСНО МЕТОДА ЗА УЛТРА – БЪРЗА ОПИОИДНА ДЕТОКСИФИКАЦИЯ

Във връзка с постъпили запитвания относно открита нова клиника за лечение на зависимости, по метода за Ултра-бърза опиоидна детоксификация, Националният център по наркомании (НЦН) изказва следното становище:

В Националния център по наркомании не е постъпвала официална информация и документи за прилагания от д-р Джейкъб Хиллер метод за Ултра – бърза опиоидна детоксификация. НЦН извърши проучване относно прилагането на този метод в други страни и изразява следната позиция:

НЦН приема зависимостта като заболяване с хроничен и рецидивиращ ход, засягащо всички области на функциониране на човека като медицинска, когнитивна, поведенческа, емоционална и социална. Лечението е дълготраен процес за постигане на стабилно био-медицинско състояние, трайно възстановяване и промяна в начина на живот и идентитета. Детоксификацията е само начален етап в процеса на лечение и не представлява лечение на зависимостта.

Методът на Ултра – бърза опиоидна детоксификация (Ultra – Rapid Opioid Detoxification) не е проучван в България и в страната не съществуват научни данни за неговата ефективност при лечение на зависимост към наркотични вещества.

До сега в света няма достатъчно научно – базирани доказателства в медицинската литература, които да потвърдят, че този метод е безопасен и ефективен клиничен метод за бърза опиоидна детоксификация.1

През 2005 г. екип на Националния институт по злоупотребата с наркотици на САЩ (NIDA)2 провежда рандомизирано проучване, при което сравнява метода на Ултра – бързата опиоидна детоксификация с други два традиционни методи за детоксификация. Резултатите от трите групи за сходни, като методът за Ултра – бързата опиоидна детоксификация не показва предимства пред останалите.

НЦН споделя становището на Американското дружество по медицина на зависимостите3 дадено в Публично изявление относно политиката за бързата и ултра – бързата опиоидна детоксификация, което е следното:

Опиоидната детоксификация сама по себе си не е лечение на опиоидната зависимост. Американското дружество по медицина на зависимостите не подкрепя започването на бързи интервенции за опиоидна детоксификация, освен ако не са част от цялостен континуум от услуги, допринасящи към вече започнат процес на възстановяване от зависимост.
Ултра-бързата опиоидна детоксикация е процедура с неустановени рискове и ползи, и употребата й в клинична обстановка не е оправдана, ако не може ясно да се демонстрира положително съотношение риск-полза. Има нужда от провеждане на допълнителни проучвания върху Ултра – бързата опиоидна детоксификация.
Въпреки че има медицинска литература, описваща различни техники на Бърза опиоидна детоксификация, има нужда от подкрепата на допълнителни изследвания относно физиологията и последиците от Бързата опиоидна детоксификация, за да може пациентите да бъдат насочвани към най-ефективните лечебни методи и практики.
Преди участие в каквато и да е конкретна разновидност на опиоидна детоксификация, на пациента следва да се предостави достатъчна информация, с която да се осигури информираното му/й съгласие, включително информация относно рисковете при прекратяване на терапевтичния план с изписаното агонистично лекарствено средство, като например Метадон или Бупренорфин, както и необходимостта от сътрудничество на медицинския мониторинг на клиничното му/й състояние за определен период от време след процедурата, за да се осигури безопасния й изход. Освен това, пациентите следва да бъдат информирани относно рисковете, ползите и цената на наличните алтернативни методи за лечение.
НЦН направи запитване до РЦЗ – София относно регистрацията и юридическото основание за разкриване на лечебното заведение, в което се прилага този метод. След получаване на официален отговор, информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на НЦН.

Д-Р ЦВЕТА РАЙЧЕВА
Директор на Национален център по наркомании
София, 02.12.2009 г.

1 http://www.aetna.com/cpb/medical/data/300_399/0317.html
2 http://www.99detox.com/ultra-rapid-detox-programs.php
3 http://www.asam.org/1ROD-UROD%20-%20%20REV%20OF%20OADUSA%204-051.pdf