Лечение

Лечение

Звено “Методологическо ръководство и координация на лечебни и рехабилитационни дейности” в дирекция “Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици”

-Участва в работата по програми за лечение и рехабилитация на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално и общинско равнище съобразно националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори по чл.11, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
-Участва в разработването и внедряването на лечебни, терапевтични, образователни и рехабилитационни методи и технологии.
-Координира и отговаря за дейността по воденето на регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества.
-Отговаря за воденето на национален регистър на рехабилитационните програми.
-Координира и отговаря за дейността по воденето на общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества.
-Участва в работата по организиране и осъществяване на методически контрол на лечение и рехабилитация, свързани със злоупотребата с наркотици.
-Участва в изготвянето на становища по проектите за субституиращи и поддържащи програми, долечебни и рехабилитационни програми.
-Участва в работата по подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението и рехабилитацията.
-Взима участие в дейностите по извършване на научни и научно-приложни изследвания в областта на лечението и рехабилитацията на наркоманиите.
-Осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на лечението и рехабилитацията, свързани със злоупотребата с наркотични вещества.
-Участва в обучение на студенти по проблемите на лечението и рехабилитацията на наркоманиите по договор с висши училища.
-Участва в осъществяването на международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и лечението и рехабилитацията на наркоманиите.
-Взима участие в дейностите по организиране и провеждане на научни форуми от национално и международно значение по проблемите на лечението и рехабилитацията на наркоманиите.

 

Основна информация

 

Карта за лечение в България

 

Методически материали

 

Събития
54321
(0 votes. Average 0 of 5)