ДНЕВЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

ДНЕВЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ
към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Разкриването на Център за деца и юноши, които експериментират или злоупотребяват с психоактивни вещества и техните семейства е една от ключовите дейности по проект № BG 0011 „Слушайте детето – подобряване на превантивните мерки и повишаване на достъпа до услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и злоупотребяващи с наркотици” финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

Дейностите на Центъра са насочени основни към:

Младите хора – с цел промоция на здравословен начин на живот, изграждане на позитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ за идентифициране и справяне с проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества.

Родителите – с цел създаване и поддържане на терапевтичен съюз с тях и подкрепа, улесняваща позитивния им принос към резултатите от лечението.

Работа с деца и юноши:

  • Индивидуално консултиране
  • Групова работа
  • Креативно ателие
  • Културни и спортни дейности за свободното време

Работа с родители:

  • Индивидуално и семейно консултиране
  • Групова работа
  • Образователно-информационни семинари

Към Дневния консултативен център се разработва и услуга за работа на терен и ранни интервенции сред млади хора директно в общността. Тази дейност е базирана на опита на норвежкия партньор в проекта и е нова за България и региона изобщо.