Консултативни центрове

Консултативни центрове

МОДЕЛ НА КОНСУЛТАТИВEН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ

1. Визия

  1. Консултативен център по зависимости – съпричастност, професионализъм и алтернатива за употребяващите ПАВ, алкохол и хора с хазартна зависимост.

2. Цел

Осигуряване на адекватен отговор за употребяващите ПАВ, алкохол и хора с хазартна зависимост и техните близки, посредством предоставяне на алтернатива и повишаване на достъпа до програми и услуги за лечение и рехабилитация.

3. Задачи

 • Предоставяне на услуги за идентифициране на проблема, консултиране и насочване на клиентите
 • Партньорство с професионалисти и институции работещи в сферата на зависимостите
 • Сътрудничество и осигуряване на устойчивост на консултативните центрове и на техните практики.

4. Целева група

 • употребяващи – експериментално и проблемно
 • зависими от ПАВ, алкохол, хазарт
 • близки – родители, роднини, партньори и други

5. Дейности

5.1. Работа, с употребяващи ПАВ и хора с различни видове зависимо поведение: – скрининг и оценка на проблема с ПАВ, алкохол или хазарт, посредством съответните инструменти и методи.

 • консултации по проблема – индивидуални и фамилни.
 • информация относно естеството на зависимостта, етапите на нейното формиране, възможностите за лечение и рехабилитация в страната.
 • мотивиране за промяна
 • консултиране при изграждане на умения за социална адаптация.
 • насочване към програми за лечение с агонисти и агонист –антагонисти, рехабилитационни програми, програми за семейства, групи за взаимопомощ и др.
 • проследяване на насочването чрез контакта с програмата и клиента

Етапи на консултативния процес

1. Първичен контакт

 • телефон
 • интернет
 • личен

  2. Скрининг
 • DAST 20 – дава информация относно индикаторите за проблемна употреба
 • AUDIT – индикатор за проблемна употреба на алкохол
 • CRAFFT – дава информация за проблемната употреба при тийнейджъри на алкохол и наркотици
 • други

3. Оценка

 • CRISTO
 • ASI
 • клинично-оценъчно интервю (експлорация)

4. Консултиране – мотивиране и оказване на социална и емоционална подкрепа.

психологично консултиране – Психологичното консултиране е насочено към конкретни жизнени проблеми, чрез тяхното регулярно изследване и обсъждане. Консултирането работи с тях в относително кратък интервал от време – от няколко седмици. При този вид взаимодействие, на клиента се предоставя възможност да говори свободно за важни поведенчески и емоционални проблеми, свързани с употреба на ПАВ, с квалифицирано, независимо и обективно лице по начин, различен от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация.

Цел: Подпомагане на клиентите за стабилизиране в психологичен план и вземане на решения за промяна, свързани с проблемно поведение на употреба на ПАВ и/или алкохол, и патологичното поведение свързано с хазарт.

Методи:

 • мотивационно интервю
 • психодинамичен подход
 • системен подход
 • когнитивно- поведенчески подход

социално консултиране: В процеса със справяне със зависимостта е съществена ролята на личната социална реализация. В този смисъл предоставянето на консултации по проблеми, свързани с функционирането на индивида в социума, индиректно повлиява справянето със зависимостта.

Цел: Подобряване на социалното функциониране на клиента.

Методи:

 • Предоставяне на информация за социални услуги.
 • Водене на случай от социалния работник.

5. Насочване

 • критерии за насочване
 • подготовка на клиента за насочване
 • информиране на организацията, към която е насочен клиентът (записване на час за първа среща с колега от институцията към която е насочен, с което се цели засилване на ангажимента на клиента)
 • предоставяне на координатите на организацията.

6. Проследяване

 • чрез връзка с клиента
 • чрез връзка с организацията

Работа с родители и близки на клиента.

 • консултиране по отношение на зависимостта, отношенията в семейството на зависимия
 • мотивиране за промяна на комуникацията и поведението към зависимия или проблемно-употребяващия ПАВ, алкохол или лицето с хазартна зависимост
 • насочване към програма или услуги, предоставящи помощ за семейството и близките.
 • проследяване на насочването към програми за семейството посредством контакт с професионалистите, контакт с клиента

Етапи на консултативния процес с родителите и близките на зависимия или проблемно-употребяващия:

1. Първичен контакт

 • телефон
 • интернет
 • директен контакт на място

2. Оценка

 • на семейната ситуация
 • ролята на употребата в семейството
 • роли в семейството

3. Консултиране

 • мотивиране на търсене на помощ за себе си
 • мотивиране за търсене на помощ на зависимия или проблемно-употребяващия техен близък
 • консултиране по отношение на родителската роля в процеса на промяна
 • консултиране по отношение на ролите в семейството
 • консултиране по отношение на ролята на интимния партньор и неговата подкрепа по отношение на зависимия или проблемно-употребяващия

4. Насочване

 • подготовка на семейството и близките за насочване
 • обаждане в организацията, към която ще бъдат насочени клиентите
 • предоставяне на координатите на организацията

5. Проследяване

 • чрез връзка с клиентите
 • чрез връзка с институцията

6. Достигане до клиентите

Цел : Достигане до по-голям обхват клиенти за предоставяне на съответните услуги.

Начини за достигане до целевата група:

 • С партньорството на програми, работещи сред активно употребяващи наркотици
 • препращане от професионалисти – служби по пробация, училищни психолози, лекари телефонни линии по проблемите на веществата
 • чрез реклама /стикери, медии и др./
 • посредством уеб- сайтове и друга информация в Интернет пространството

7. Популяризиране

 • информационни материали – брошури, стикери
 • медийни изяви, като организиране на пресконференции, целеви публикации по темите на наркоманиите
 • провеждане на дни на отворените врати
 • реклама на КЦ в учебни заведения – средни училища и ВУЗ – ове.
 • професионални срещи
 • разпространение на информационни материали в аптеки, лекари /ранни интервенции/
 • справочник за службите, предлагащи помощ

8. Сътрудничество

Сътрудничеството на КЦ с други структури, партньори, професионалисти е неделима част от тяхната дейност.

Сътрудничеството е нужно да се осъществява в два целеви аспекта:

 • Със структури/организации, от които зависи изпращане на клиенти към центъра.
 • Със структури/организации и професионалисти, към които се насочват клиенти от центъра.

Поддържането на постоянен контакт с тях ще обезпечи нормалното и ефективно функциониране на КЦ.

Начини за поддържане на сътрудничество:

 • Кръгли маси/работни срещи.
 • Директен и индиректен контакт.
 • Прозрачност и отчетност за дейността на КЦ.
 • Даване и получаване на обратна връзка за клиентите, анализиране на получените данни.

Сътрудничество между съществуващите КЦ:

Цели и задачи:

 • Укрепване на КЦ, като съществен елемент от веригата структури, работещи в областта на зависимостите
 • Обмен на опит и обратна връзка с цел използване на най-удачните и ефективни практики
 • Създаване на стабилни работни модели
 • Партниране и създаване на съвместни дейности
 • Осигуряване на устойчивост
 • Мултиплициране на опита

Дейности:

 • Работна среща за обмен на опит на работни практики
 • Издаване на информационни материали, популяризиращи центровете
 • Популяризиране в интернет пространството
 • Обмен на опит и обратни връзки
 • Организиране на пресконференции и съвместни медийни изяви
 • Целево развитие и надграждане на дейностите в КЦ
 • Изработване на план за бъдещи дейности

9. Супервизия – организационна и клинична за работата с клиенти.

Център за консултации и насочване към лечебни и рехабилитационни програми – гр. София

Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества Сдружение “Доза обич” гр. Бургас

Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата” – гр. София

ДНЕВЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Анонимни групи за взаимопомощ по модела на 12-те стъпки

Граждански организации

 

Център за консултации и насочване към лечебни и рехабилитационни програми – гр. София

 

Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества Сдружение “Доза обич” гр. Бургас

 

Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата” – гр. София

 

ДНЕВЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

 

Анонимни групи за взаимопомощ по модела на 12-те стъпки

 

Граждански организации
54321
(0 votes. Average 0 of 5)