Съобщение

Съобщение

Класиране на кандидатите по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

Комисията, назначена със Заповед № 84/23.10.2018 г. на Директора на Националния център по наркомании и във връзка със
Заповед № РД-01-236 / 20.08.2018г. на Министъра на здравеопазването, разгледа постъпилите документи и класира кандидатите, както следва:

Резидентни програми

  1. ЦСР „Феникс“ ООД, гр. София., за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за комбинирана зависимост на сума 11 250 лева (83 точки).
  2. Сдружение „Билани“, гр. Ямбол, за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за неопиатна зависимост на сума 11 250 лева (74 точки).
  3. Сдружение „Отвори очи“, гр.Варна, за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години на сума 11 250 лева (64 точки).
  4. Фондация „Общност – Ново начало“, гр. София, за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за работа със зависими жени на сума 11 250 лева (63 точки).

Нерезидентни програми

  1. Сдружение „Фракарита България“, гр.София, за финансиране на 4 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 5 000 лева и 4 места за 6 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 6 000 лева (84 точки).
  2. Сдружение „Спортен клуб – КА спорт“, гр. София, за финансиране на 10 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 12 500 лева (64 точки).
54321
(0 votes. Average 0 of 5)