СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании обявява конкурс за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация по част от професия “Сътрудник, социални дейности”.

Обучението следва да се проведе в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и по програма, утвърдена от Директора на НЦН. Общата продължителност на обучението е 240 учебни часа (112 часа теория и 128 часа практика). В края на обучението се провежда изпит съгласно изискванията на Закона за професионално образование и обучение. Брой участници в обучението: до 15.

Прогнозната стойност на провеждането на обучението е 7257.00 лв.

Офертите на кандидатите следва да съдържат:

  • Данни за БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, както и адрес за кореспонденция, включително електронен.
  • Сертификат (лиценз) от НАПОО за професионално обучение.
  • Предложение за изпълнение на поръчката.
  • Ценова оферта.
  • Декларация за наличието на опит в провеждане на обучения в областта на социалната работа мин. 3 год.

Обучението следва да се проведе в Националния център по наркомании, гр. София, в срок до 15.04.2019 г.

Документите се приемат в деловодството на НЦН до 17:00 часа на 09.11.2018 г.

Програма на обучението

54321
(0 votes. Average 0 of 5)