ОБЯВА

ОБЯВА

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности в разкритите програми за психосоциална рехабилитация по следните програми:

  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за неопиатна зависимост.
  • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за комбинирана зависимост.
  • Нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация – 3 места за период от 5 месеца за програма за работа с непълнолетни и малолетни.

Кандидатите следва да подадат заявление с посочен ЕИК или БУЛСТАТ, към което да приложат следните документи:

  • Удостоверение за актуално правно състояние.
  • Удостоверение от НАП за наличието или липсата на публични задължения.
  • Декларация за липсата на обстоятелства, свързани с дейността на юридическото лице и отсъствие на двойно финансиране.
  • Проект на бюджет за планираните дейности.
  • Списък на екипа, който ще извършва дейностите, с данни за квалификацията и работен седмичен график.

Лицата, които са кандидатствали в НЦН за финансиране през последните 3 месеца, могат да подават само заявление.

Краен срок за набиране на предложенията е 12.12.2018 г., 17.00 часа. Изпълнение на дейностите по настоящата покана ще бъде възложено при наличие на осигурено финансиране.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)