Кариери Архив

Експерт – психосоциална рехабилитация

23.11.2017

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ

обявява свободна позиция за дипломиран психолог за длъжността “Експерт – психосоциална рехабилитация”

Описание на длъжността:

 1. Участва в разработването, реализирането и оценката на ефективността на проекти и програми за рехабилитация и социална реинтеграция на лица злоупотребяващи с наркотични вещества.
 2. Участва в разработването и реализирането на оперативни методи, свързани с рехабилитацията и социалната реинтеграция на лица злоупотребяващи с наркотични вещества.
 3. Длъжността не е свързана с директни психологически интервенции на зависими лица.

Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено висше образование – придобита минимална степен “Бакалавър”.
 2. Добро владеене на английски език.
 3. Компютърна грамотност – владеене на Microsoft Office, работа с Интернет и др.
 4. Много добри комуникационни и организационни умения.
 5. Умение за ефективна работа в екип.
 6. Умения за работа с документи и работа с крайни срокове.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Автобиография.
 2. Допълнителни документи по преценка на кандидата – сертификати и др.

За предимство ще се смята доказан опит в областта на зависимостите.

Заплата: 700 лв. бруто

Телефони за връзка: 02/ 831 90 15; 0888 225 933

Месторабота: София 1303, ул. „Пиротска“ № 117, ет.3

Документи се събират от 23.11.2017 до 11.12.2017 г.

Старши счетоводител

23.11.2017

Старшият счетоводител изпълнява функции, свързани с правилното водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, осчетоводява документи и води ведомостите в Национален център по наркомании (НЦН).

Описание на длъжността:

 1. Регистрира хронологично счетоводните операции и проверява достоверността на данните в счетоводните документи. Следи за пълното обхващане и хронологично и систематизирано регистриране на счетоводната информация от първичните счетоводни документи.
 2. Въз основа на първичната документация осигурява достоверна счетоводна отчетност и представянето й във формите и установените срокове пред съответните органи.
 3. Приключва счетоводните сметки в края на отчетния период.
 4. Осчетоводява задълженията към ДОО, ЗОВ, ДЗПО (за сметка на работодателя и за сметка на осигурените лица) и попълва справка на Министерство на здравеопазването за дължимите осигуровки.
 5. Участва в инвентаризации, проверка на МОЛ, бракуване на “Други материали в употреба”. Подготвя необходимите данни за касовия отчет за всеки отчетен период по параграфи и хронологии.
 6. Представя оборотна ведомост на Главния счетоводител за изготвяне на годишен баланс, съобразно законовите указания на Министерство на здравеопазването.
 7. Изготвя длъжностното щатно разписание на НЦН.
 8. Изготвя и предлага за утвърждаване поименно щатно разписание.
 9. Приема, съхранява и предава паричните средства и ценни книжа на НЦН.
 10. Съхранява обработените счетоводни документи по месеци и години в архив, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
 11. Извършва следните парични операции: плащания в брой от касата на НЦН – служебни аванси, аванс срещу командировка, граждански договори, срещу представяне на фактури и др.; събиране на приходи от научни конференции, семинари, наеми, начети и др.
 12. Води касовата книга на НЦН, като хронологично вписва всички приходни и разходни ордери ежедневно. От наличната сметка на НЦН тегли суми, а също и внася такива. Подготвя платежни документи за банкови преводи и заплати.
 13. Изготвя ведомости за заплати, съобразно присъствените и болничните.
 14. Изготвя удостоверения, УП – 2 и 3, служебни бележки за изплатените от касата възнаграждения.
 15. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.

Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено висше икономическо образование, придобита степен “бакалавър”.
 2. Професионален опит – минимум 2 години по специалността. С предимство са кандидатите, имащи опит в бюджетна организация.
 3. Познаване на СБО, ЕБК и приложимото счетоводно и данъчно законодателство за бюджетните организации.
 4. Много добра компютърна грамотност – MS Office, електронно банкиране и работа със счетоводни програми. Кандидатите, работещи с Конто и Терес, ще се ползват с предимство.
 5. Организираност и прецизност.
 6. Умения за спазване на срокове.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Подробна автобиография европейски формат.
 2. Копие на диплома за завършено образование.
 3. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
 4. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата.

Срок за кандидатстване и място за подаване на документи:

 1. от 23.11.2017 г. до 11.12.2017 г.
 2. На място в деловодството на Национален център по наркомании на адрес гр. София, ул. “Пиротска” № 117, ет. 3 и чрез сайта.

Заплата: бруто: от 700 лв. до 720 лв.

АРХИВ

Старши счетоводител

7.07.2017

Старшият счетоводител изпълнява функции, свързани с правилното водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, осчетоводява документи и води ведомостите в Национален център по наркомании (НЦН).

 1. Регистрира хронологично счетоводните операции и проверява достоверността на данните в счетоводните документи. Следи за пълното обхващане и хронологично и систематизирано регистриране на счетоводната информация от първичните счетоводни документи.
 2. Въз основа на първичната документация осигурява достоверна счетоводна отчетност и представянето й във формите и установените срокове пред съответните органи.
 3. Приключва счетоводните сметки в края на отчетния период.
 4. Осчетоводява задълженията към ДОО, ЗОВ, ДЗПО (за сметка на работодателя и за сметка на осигурените лица) и попълва справка на Министерство на здравеопазването за дължимите осигуровки.
 5. Участва в инвентаризации, проверка на МОЛ, бракуване на “Други материали в употреба”. Подготвя необходимите данни за касовия отчет за всеки отчетен период по параграфи и хронологии.
 6. Представя оборотна ведомост на Главния счетоводител за изготвяне на годишен баланс, съобразно законовите указания на Министерство на здравеопазването.
 7. Изготвя длъжностното щатно разписание на НЦН.
 8. Изготвя и предлага за утвърждаване поименно щатно разписание.
 9. Приема, съхранява и предава паричните средства и ценни книжа на НЦН.
 10. Съхранява обработените счетоводни документи по месеци и години в архив, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
 11. Извършва следните парични операции:
  • плащания в брой от касата на НЦН – служебни аванси, аванс срещу командировка, граждански договори, срещу представяне на фактури и др.;
  • събиране на приходи от научни конференции, семинари, наеми, начети и др.
 12. Води касовата книга на НЦН, като хронологично вписва всички приходни и разходни ордери ежедневно. От наличната сметка на НЦН тегли суми, а също и внася такива. Подготвя платежни документи за банкови преводи и заплати.
 13. Изготвя ведомости за заплати, съобразно присъствените и болничните.
 14. Изготвя удостоверения, УП – 2 и 3, служебни бележки за изплатените от касата възнаграждения.
 15. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.

Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено висше икономическо образование, придобита степен “бакалавър”.
 2. Професионален опит – минимум 2 години по специалността. С предимство са кандидатите, имащи опит в бюджетна организация.
 3. Познаване на СБО, ЕБК и приложимото счетоводно и данъчно законодателство за бюджетните организации.
 4. Много добра компютърна грамотност – MS Office, електронно банкиране и работа със счетоводни програми. Кандидатите, работещи с Конто и Терес, ще се ползват с предимство.
 5. Организираност и прецизност.
 6. Умения за спазване на срокове.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Подробна автобиография европейски формат.
 2. Копие на диплома за завършено образование.
 3. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
 4. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата.

Срок за кандидатстване и място за подаване на документи:

 1. от 07.07.2017 г. до 20.07.2017 г.
 2. На място в деловодството на Национален център по наркомании на адрес гр. София, ул. “Пиротска” № 117, ет. 3 и чрез сайта.

Заплата – бруто: от 700 лв. до 720 лв.

Старши експерт – лечение на зависимости

10.05.2017

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ обявява едно свободно работно място за позицията “Старши експерт – лечение на зависимости”.

 1. Завършено висше образование – “Медицина”;
 2. Висока компютърна грамотност – владеене на Microsoft Office, работа с Интернет и др.;
 3. Опит в лечението на зависимости – минимум 5 години.

Допълнителни изисквания:

 1. Владеене на западен език – английски език;
 2. Познаване на нормативната база в областта;
 3. Умения за работа в екип.

Телефони за връзка:

02/ 831 90 15
0888 22 59 33

Месторабота: София 1303, ул. “Пиротска” №117, ет. 3

Възнаграждение: 720,00 лв. бруто

Подаване на документи на място в деловодството на Национален център по наркомании.

Краен срок – 19.05.2017г.

Eксперт

22.03.2017

Национален център по наркомании търси да назначи експерт на постоянен трудов договор в Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация”.

Основни задължения:

 1. Планиране, осъществяване и/или координация на дейности по събиране, класифициране, обработване, съхранение и анализ на информация, свързана с наркотиците и наркоманиите (смъртност във връзка с употреба на наркотици, законова рамка, координация и обществена реакция, медийно отразяване и др.);
 2. Участие в научноизследователска дейност в областта на употребата на наркотици в България, нейната социална база и последици, както и координиране на подобни дейности;
 3. Участие в периодичното изготвяне от Националния фокусен център на Годишен национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България, както и на съпътстващите го материали, таблици и въпросници;
 4. Поддържане на контакти по определени теми с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в Лисабон и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите, както и участие в съвместни дейности с тях и други европейски институции;
 5. Участие в дейности по международно сътрудничество и обмен на информация и методологии в областта на наркотиците и наркоманиите.

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър в областта на социология, психология, статистика, социална медицина и обществено здраве и други сходни;
 3. Добро владеене на MS Excel, MS Word, MS Power Point, Internet;
 4. Английски език – минимум ниво B1 (писмено и говоримо) от Общата европейска езикова рамка;
 5. Добри аналитични и комуникативни способности;
 6. Опит и умения за работа в екип.

С предимство се приема диплома по социология.

Ползването и на друг чужд език освен английски е предимство.

Практически опит в областта на статистически анализ (SPSS) е предимство.

Предишна работа в изследователската или информационно-аналитичната сфера е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Професионална автобиография (CV) на български език;
 2. Копия от документи и сертификати, удостоверяващи образователно квалификационно ниво и други умения.

Препоръка от работодател е предимство.

Мотивационно писмо е желателно, но не задължително.

Заплата: 500-700 лв.

Срок за кандидатстване: 02.04.2017 г.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Тел. за връзка: 02/831 30 79

Експерт – психосоциална рехабилитация

9.03.2017

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ обявява свободна позиция за дипломиран психолог за длъжността “Експерт – психосоциална рехабилитация”.

Описание на длъжността:

 1. Участва в разработването, реализирането и оценката на ефективността на проекти и програми за рехабилитация и социална реинтеграция на лица, злоупотребяващи с наркотични вещества.
 2. Участва в разработването и реализирането на оперативни методи, свързани с рехабилитацията и социалната реинтеграция на лица, злоупотребяващи с наркотични вещества.
 3. Длъжността не е свързана с директни психологически интервенции на зависими лица.

Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено висше образование – придобита минимална степен “бакалавър”.
 2. Добро владеене на английски език.
 3. Компютърна грамотност – владеене на Microsoft Office, работа с Интернет и др.
 4. Много добри комуникационни и организационни умения.
 5. Умение за ефективна работа в екип.

Необходими документи:

 1. Автобиография.
 2. За предимство ще се смята доказан опит в областта на зависимостите.

Месторабота: София, България

Заплата: от 500 до 700 BGN (Бруто)

Телефони за връзка: 02/ 831 90 15; 0888225933

София 1303, ул. “Пиротска” №117, ет. 3

Старши счетоводител

9.03.2017

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ обявява свободна позиция за длъжността “Старши счетоводител”.

Изпълнява функции, свързани с правилното водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, осчетоводява документи и води ведомостите в Национален център по наркомании (НЦН).

 1. Регистрира хронологично счетоводните операции и проверява достоверността на данните в счетоводните документи. Следи за пълното обхващане и хронологично и систематизирано регистриране на счетоводната информация от първичните счетоводни документи.
 2. Въз основа на първичната документация осигурява достоверна счетоводна отчетност и представянето й във формите и установените срокове пред съответните органи.
 3. Отразява информацията от първичните документи по счетоводните сметки. При осчетоводяването на документите регистрира хронологичното им отчитане по дати за всички стопански операции по съответната сметка.
 4. Приключва счетоводните сметки в края на отчетния период.
 5. Осчетоводява задълженията към ДОО, ЗОВ, ДЗПО (за сметка на работодателя и за сметка на осигурените лица) и попълва справка на Министерство на здравеопазването за дължимите осигуровки.
 6. Участва в инвентаризации, проверка на МОЛ, бракуване на “Други материали в употреба”. Подготвя необходимите данни за касовия отчет за всеки отчетен период по параграфи и хронологии.
 7. Представя оборотна ведомост на Главния счетоводител за изготвяне на годишен баланс, съобразно законовите указания на Министерство на здравеопазването.
 8. Изготвя длъжностното щатно разписание на НЦН.
 9. Изготвя и предлага за утвърждаване поименно щатно разписание.
 10. Приема, съхранява и предава паричните средства и ценни книжа на НЦН.
 11. Съхранява обработените счетоводни документи по месеци и години в архив, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
 12. Извършва следните парични операции:
  • плащания в брой от касата на НЦН – служебни аванси, аванс срещу командировка, граждански договори, срещу представяне на фактури и др.;
  • събиране на приходи от научни конференции, семинари, наеми, начети и др.
 13. Води касовата книга на НЦН, като хронологично вписва всички приходни и разходни ордери ежедневно. От наличната сметка на НЦН тегли суми, а също и внася такива. Подготвя платежни документи за банкови преводи и заплати.
 14. Изготвя ведомости за заплати, съобразно присъствените и болничните дни.
 15. Изготвя удостоверения, УП – 2 и 3, служебни бележки за изплатените от касата възнаграждения.
 16. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.

Заплата: от 500 лв. до 580 лв.

За контакти: 02/831 90 15

Подаване на документи в срок до 24.03.2017 г.:

 1. На място в сградата на НЦН, София, ул. “Пиротска” № 117, ет. 3;
 2. На електронна поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org
 3. Чрез jobs.bg

Административен секретар

9.03.2017

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ обявява свободна позиция за длъжността “Административен секретар”.

Отговорности за позицията “Административен секретар”:

Подпомага дейността на Директора на Национален център по наркомании (НЦН) при изпълнението на ежедневните работни задължения, както следва:

 • приемане и изпращане на писма, факсове и електронна поща като получената информация се обработва и систематизира, и се докладва на Директора;
 • организира входящите и изходящи телефонни разговори на Директора на НЦН;
 • осигурява приемането, завеждането и съхраняването на постъпващите документи по вид, като организира отпечатването и размножаването на материалите, необходими на Директора;
 • изпълнява техническата дейност по изготвяне на документация, свързана с дейността на НЦН, а именно: списъци, приложения, бланки, писма, справки др.;
 • осъществява организацията по подготовката на заседанията на дирекционния съвет, съвещания и други форуми; приемане на външни посетители в съответствие с установения ред;
 • осъществява приемането и предаването на документи и лични заявления от служителите, също както и от граждани;
 • осигурява снабдяването на кабинета на Директора с канцеларски и други материали и организира подреждането и поддържането на кабинета на директора и на директорите на дирекции в ред;
 • осъществява подготовката и организацията на пътуванията на Директора;
 • осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички служители на НЦН;
 • осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на получаване и предаване на информацията;
 • отчита извършените задачи пред Директора на НЦН – устно или в зависимост от естеството на възложените задачи – чрез представяне на документи за определен период от време.

Изисквания:

 1. Минимум средно образование.
 2. Отлични умения за работа с офис пакет и деловоден софтуер.
 3. Владеене на чужд език – английски език.
 4. Административен опит – 1 година.
 5. Умение за работа в екип.

Заплатата: от 460.00 лв. до 540.00 лв.

За контакти: 02/ 831 90 15

Начини за кандидатстване:

 • подаване на документи в деловодството на НЦН: град София, ул.”Пиротска” № 117, ет. 3;
 • на електронна поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org

Старши експерт – лечение на зависимости

26.01.2017

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ обявява едно свободно работно място за позицията “Старши експерт – лечение на зависимости”.

Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено висше образование – “медицина”;
 2. Висока компютърна грамотност – владеене на Microsoft Office, работа с Интернет и др.;
 3. Опит в лечението на зависимости – минимум 5 години.

Допълнителни изисквания:

 1. Владеене на западен език – английски език;
 2. Познаване на нормативната база в областта;
 3. Умения за работа в екип.

Месторабота: София, България

Заплата: от 600 до 720 BGN (Бруто)

Телефони за връзка: 02/ 831 90 15; 0888225933

София 1303, ул. “Пиротска” №117, ет. 3

Документи се събират до 27.02.2017 година.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)