Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало За НЦН Услуги, които предлага НЦН  
  Административни услуги    
     
     
 
 1. Издаване на становища за съответствие с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми по реда на чл. 7 от Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
 2. Издаване на становища за осъществяване на долечебни програми по реда на чл. 6, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
 3. Издаване на становища за осъществяване на рехабилитационни програми по реда на чл.7, ал. 1 и ал.3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
 
     
     
  ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ  
     
 
 1. Наименование на административната услуга:
  Издаване на становища за съответствие с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми по реда на чл. 7 от Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
 2. Правно основание:
  Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
 3. Характеристика:
  1. Цел :
   Националният център по наркомании разглежда подадения проект на субституираща и поддържаща програма и издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми.
  2. Предмет:
   Становището се издава във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на субституираща и поддържаща програма по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
  3. Дефиниция на основни понятия и институти:
   Осъществяването на субституиращи и поддържащи програми има за цел намаляване на здравните щети от употребата на упойващи вещества, с цел корекция на телесни, психични и поведенчески разстройства, както и за предотвратяване на здравните и социалните щети, настъпили вследствие на хронична злоупотреба с упойващи вещества (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти).
   В субституиращите и поддържащите програми могат да се използват само наркотични вещества и техните препарати (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти) по списък, одобрен от министъра на здравеопазването.
 4. Процедура по извършване на административната услуга:
  1. Компетентни органи:
   Националният център по наркомании разглежда постъпилия проект за субституираща и поддържаща програма, съдържащ терапевтичен протокол, в който задължително се описват планът, индикаторите и процедурите за оценка на ефективността на програмата и дава описание на програмата – цели, основни задачи, продължителност, структура, използвани медикаменти, дозов режим, критерии за приемане и изключване на пациентите от програмата и издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми.
   Министърът на здравеопазването издава разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24/31.10.2000 г.
  2. Заявител/ молител/ задължено лице:
   За издаване на разрешение за осъществяване на дейност по реда на Наредба № 24/31.10.2000 г., могат да кандидатстват:
   • индивидуални практики за психиатрична помощ;
   • групови практики за специализирана психиатрична помощ;
   • медицински центрове;
   • диагностично-консултативни центрове;
   • психиатрични диспансери;
   • лечебни заведения, осъществяващи психиатрична помощ.
  3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:
   Съгласно чл.9, ал.1 от Наредба № 24/31.10.2000 г. програма за субституиращо и поддържащо лечение може да се ръководи само от лекар с призната специалност по психиатрия или токсикология или вътрешни болести, който е преминал сертификационен курс за обучение за ръководители на програми за субституиращо и поддържащо лечение на лица, зависими от наркотични вещества. Курсът се провежда по програма, изготвена от НЦН и одобрена от министъра на здравеопазването.
  4. Вътрешен ход на процедурата в НЦН:
   • Заявлението за издаване на разрешение за осъществяване на програма за субституиращо и поддържащо лечение се подава от лечебните заведения в Министерство на здравеопазването. Към заявлението се прилагат документи в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от Наредба № 24/31.10.2000 г.
   • Дирекция “Наркотични вещества” в Министерство на здравеопазването изпраща писмо до НЦН с копия на постъпилия проект за субституираща и поддържаща програма и списък на персонала, изпълняващ програмата, с данни относно квалификацията му.
   • Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на директора на НЦН, която се събира на заседание веднъж месечно.
   • Комисията разглежда документите и издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми
   • НЦН изпраща в Министерство на здравеопазването писмо, придружено с издаденото становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми; утвърдените от директора на НЦН план, индикатори и процедури за оценка на ефективността на програмата и допълнителни документи, в съответствие с препоръките на комисията.
  5. Такси: Няма
  6. Резултат от процедурата:
   Националният център по наркомании издава становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми, което служи за издаване или отказ на разрешение за осъществяване на дейност.
   Разрешението за осъществяване на дейност по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24/31.10.2000 г. се издава от министъра на здравеопазването след разглеждане и представяне на становище по съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми, изготвено от НЦН, и на становище от дирекция “Наркотични вещества” в МЗ относно спазването на изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) за съхраняването, документацията и отчетността на наркотичните вещества, използвани в програмата.
   Срокът на разрешението за осъществяване на дейност по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № 24/31.10.2000 г. издавано за първи път, е една година.
   Издаденото разрешение може да бъде подновено за срок не повече от две години.
 5. Образци и формуляри:
  1. Становище за съответствието на проекта с международните критерии за добра практика на субституиращи и поддържащи програми (Приложение № 1) - изтегли
 
     
  ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ  
     
 
 1. Наименование на административната услуга:
  Издаване на становища за осъществяване на долечебни програми по реда на чл. 6, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
 2. Правно основание:
  Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
 3. Характеристика:
  1. Цел :
   Даване на съгласие за осъществяване на:
   • долечебни програми, включващи тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение или имунизация за хепатит В;
   • долечебни програми, включващи медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества.
  2. Предмет:
   Становището се издава във връзка с осъществяване на дейност по реда на чл. 6, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
  3. Дефиниция на основни понятия и институти:
   Долечебните програми са дейности за ограничаване и намаляване на здравните и други вреди за индивида и обществото като цяло, свързани с или причинени от хроничната злоупотреба на наркотични вещества при лица, които в момента злоупотребяват и не са в състояние и/или не желаят да прекратят изцяло тази злоупотреба.
   Долечебните програми включват дейности насочени към ограничаване и намаляване на здравните и други вреди за индивида и обществото като цяло, свързани с или причинени от хроничната употреба на наркотични вещества.
 4. Процедура по извършване на административната услуга:
  1. Компетентни органи Националният център по наркомании разглежда постъпилите документи по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества и дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на долечебни програми.
  2. Заявител/ молител/ задължено лице:
   За издаване на съгласие за осъществяване на дейност по реда на Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, могат да кандидатстват:
   По чл.5, ал.1 от наредбата:
   • лечебни заведения;
   • юридически лица с нестопанска цел, сключили договор с лечебно заведение за извършване на изследванията.
   По чл.5, ал.2 от наредбата:
   • лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери;
   • юридически лица с нестопанска цел въз основа на договор за изпълнение на медицинските консултации с лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери.
  3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:
   • Съгласно чл.5, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., долечебни програми, включващи тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение или имунизация за хепатит, се осъществяват от лечебни заведения със съгласието на НЦН или от юридически лица с нестопанска цел въз основа на договор с лечебно заведение за извършване на изследванията.
   • Съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., долечебни програми, включващи медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се осъществяват със съгласието на НЦН от лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери и от юридически лица с нестопанска цел въз основа на договор за изпълнение на медицинските консултации с лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери.
  4. Необходими документи:
   Заявление до НЦН по образец, към което се прилагат:
   • Копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или удостоверение за регистрация на лечебното заведение и/или удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
   • Описание на програмата, което съдържа основните й задачи, продължителността й, организация на работата; протоколи на включените в нея дейности, състава и квалификацията на лицата, които пряко ще изпълняват дейностите, социалната й политика, мерките за безопасност.
  5. Вътрешен ход на процедурата в НЦН:
   • Подаване на заявление по образец и необходимите документи в НЦН;
   • Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Директора на НЦН, която провежда заседание един път месечно;
   • НЦН дава/отказва съгласие за осъществяването на долечебна програма по чл.6, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., като издава становище.
  6. Такси: Няма
  7. Резултат от процедурата:
   Националният център по наркомании дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на долечебна програма по реда на Наредба № 30 от 20.12.2000 г.
 5. Образци и формуляри:
  1. Заявление по чл.6, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 2) - изтегли
  2. Становище по чл.6, ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 3) - изтегли
 
     
  ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ  
     
 
 1. Наименование на административната услуга:
  Издаване на становища за осъществяване на рехабилитационни програми по реда на чл. 7, ал. 1 и ал.3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
 2. Правно основание:
  Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
 3. Характеристика:
  1. Цел:
   Даване на съгласие за осъществяване на рехабилитационни програми за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
  2. Предмет:
   Становището се издава във връзка с осъществяване на дейност по реда на чл. 7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.
  3. Дефиниция на основни понятия и институти:
   Рехабилитационните програми са психологически и/или социални дейности, насочени да помогнат на хронично злоупотребяващия с наркотични вещества пациент да достигне най-доброто възможно ниво на социално функциониране след успешно приключване на активното лечение.
 4. Процедура по извършване на административната услуга:
  1. Компетентни орган:
   Националният център по наркомании разглежда постъпилите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества и дава съгласие за осъществяването на рехабилитационни програми.
  2. Заявител/ молител/ задължено лице:
   За издаване на съгласие за осъществяване на рехабилитационна програма по реда чл. 7, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, могат да кандидатстват:
   • лечебни заведения;
   • лица, които имат право да открият заведение за социални услуги.
  3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:
   Съгласно чл.3, ал.2 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г., рехабилитационните програми се осъществяват в лечебни заведения, както и в заведения за социални услуги по смисъла на Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги (ДВ, бр. 29 от 1999 г.) при условията и по реда на раздел II.
  4. Необходими документи:
   Заявление до НЦН по образец, към което се прилагат:
   • Копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или удостоверение от Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги;
   • Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
   • Описание на програмата, което съдържа: целите и основните й задачи; продължителността й; организацията на работа; критерии за включване, изключване и успешно завършване на програмата; видовете прилагана индивидуална и групова психотерапия; план за по-нататъшната ресоциализация на завършилите програмата; състав и квалификация на персонала, длъжностни характеристики;
   • Протоколи на дейностите, които включват и план, критерии и процедури за оценка на ефективността на програмата;
   • План за осъществяването на външна супервизия на програмата - процедури и външни експерти;
   • Документи, свързани с изпълнението на програмата.
  5. Вътрешен ход на процедурата:
   • Подаване на заявление по образец и необходимите документи в НЦН;
   • Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Директора на НЦН, която провежда заседание един път месечно;
   • В едномесечен срок от подаване на заявлението, придружено от необходимите документи, НЦН дава/отказва съгласие за осъществяването на рехабилитационна програма по реда на Наредба № 30 от 20.12.2000 г., като издава становище за съответствието на програмата с правилата на добра практика в областта на рехабилитационните програми.
  6. Такси: Няма
  7. Резултат от процедурата:
   Националният център по наркомании дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на рехабилитационна програма по реда Наредба № 30 от 20.12.2000 г.
 5. Образци и формуляри:
  1. Заявление по чл.7, ал.1 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 4) - изтегли
  2. Становище по чл.7, ал. 3 от Наредба № 30 от 20.12.2000 г. (Приложение № 5) - изтегли
 
     
     
  нагоре  
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg