Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Стъпка 6 : Оценка на резултатите
 
 
 
     
   
     
 
Това е стъпката обикновено асоциирана с оценка: определяща дали интервенцията е била успешна. Това също е и най- предпочитаната част от интервенцията, въпреки, че е най- трудната за провеждане.Един бърз поглед върху примерите, обаче ще покаже, че всеки може да направи оценка на резултатите, дори и с ограничени средства.
Преди всичко избягвайте често срещаната грешка на много лидери на проекти: да определяте цели и индикатори за резултати, когато е твърде късно, когато проектът вече е стартирал или дори, когато е към края си. Терминът “оценка на резултатите” се отнася до типа данни, които трябва да се съберат – информация за промените в целевата група (междинни или окончателни); за разлика от него терминът “обощена оценка” произтича от това къде (на кой етап от интервенцията) са обработени данните (обикновено след като проектът е завършен). Така, оценката на резултатите е идеално подготвена за изпълнение на етапа на планиране на интервенцията.Ако се изисква приложението на оценъчен модел “преди и след” често се налага да се съберат данни по няколко индикатора (акто основа) преди да е започнала интервенцията.
По- задълбочено разискване на този въпрос може да се намери в COST-A 6 публикацията за оценката.
По време на оценката на резултатите,Вие ще правите анализ на индикатори на различни специфичните цели. Някои от тях – тези, които описват поведенческите характеристики на целевата група –вече са били дефинирани в предишни стъпки (дефиниране на целите и съдържанието). Сега е време да дефинираме допълнителни променливи/индикатори, може би по- тясно свързани с употребата на наркотици и нейната интензивност. Също така вземете под внимание включването и на допълнителни качествени данни. Уверете се, че избраните индикатори точно отразяват Вашите избрани специфични цели (не операционалните цели, които принадлежат на оценката на процеса; виж диаграма).
Ако във вашата целева група интензивната употреба на наркотици или каъвто и да е друг вид употреба не е преобладаваща или е трудно да бъде оценена, важно е да определите междинни променливи към тези, свързани с употребата на наркотични вещаства. По- реалистично е да формулирате цели, които не са непременно свързани с консумацията на наркотици. Повечето теории предлагат значителен набор от междинни propose large sets of intermediate (или опосредстващи) променливи, които предвиждат или обясняват употребата. Ето защо добрата теретична база е толкова важна. Това също се допренесе и за теоретичното обяснение за това как сте получили резултатите и ще помогне да се избегне така наречения “черен феномен” (резултати, за които нямате никакво обяснение).

Дизайн
Различните дизайни за оценка имат различна доказателствена сила и различна стойност (ресурси, време, потготовка, стратегия, експерти). Стигайки дотук вече ще трябва да имате ясна идея (след Стъпка 4) за обхвата, сетинга и съдържанието на Вашата интервенция и да базирате решението си според дизайна на оценката на тези показатели.
Очевидно е, че големите и сложни дизайни е далеч пои- трудно да бъдат приложени при селективна превенция, отколкото в добре контролираните условия на превенцията в класната стая. Освен това не винаги е лесно да се намери, потбере и проследи подходяща контролна група, ако сетинга на изследване е извън училищната среда.
От друга страна, ефекта от интервенцията е по- вероятно да бъде по- значителен когато целевият феномен (употреба на наркотици, социално изключване, проблемно поведение) е по- чест и от по- голяма величина.
По същата причина (да се увеличи размера на ефекта),вземете предвид включването на значителни натрупвания (пол, рискови групи) в целевата група за оценката. Възможно е, някои субгрупи да реагират по- добре или по- зле на специфичен тип съдържание от други. Недокументирането на тези субефекти би довело до размиването или изобщо изгубването на наистина интересни такива.

Ползата от оценката
Направете карта на интересите - каква информация отива при кого? Вижте отново ръководството на EMCDDA за оценка на аутриджа.
Уверете се, че представянето на оценката удовлетворява интересите и е съобразено с разбирането на адресата за тази оценка. Не всички се интересуват от едни и същи аспекти или индикатори или имат едно и също ниво на разбиране на научния език.
Имайте прдвид, че оценката на резултатите е важна и за движещите сили (екип,порачители) на Вашата интервенция; може да се счете като заплаха за установения модел на работа или като средство за подобряване на изпълнението, да се оспорват или да се премоделират обичйните подходи.
И още веднъж, съберете цялата релевантна информация, която обяснява резултатите Ви, в теоретичен и практичен аспект и която показва, че това са резултати от вложените усилия, от положението на целевата група, от социалните и други условия, както и от оценката на дизайна.

Бележки (по терминологията)
Оценката на резултатите оценява резултата от гледна точка на постигането на поставените цели (осъществени ли са целите?).
Оценката на въздействието се отнася до резултатите отвъд постигането на определените цели (по- голям кръг от резултати, които не са били категирично и предварително планирани).
Виж също обзорната таблица за оценъчния контекст и още подстраници за терминология.

В най- добрия случай, в края на тази стъпка ще сте постигани следното :
 • Ще имате събрани данни и план за анализ, както и идея кой модел на оценка е най- приложим. Това е реалистично и е в рамките на ресурсите Ви за интервенция.
 • Ще сте взели прагматично решение за използването на най- реалистичната оценка ( не всички интервенции имат необходимите ресурси и условия да ръководят един произволно избран контролиран процес ).
 • Ще знаете какво означава “резултат” във Вашата интервенция , какво работи най- добре за кого ( целта ) при какви условия .
 • Ще знаете от кого е събрана информацията за резултата , дали интервенцията има някакъв ефект яърху поведението на целевата група и в кои целеви ( под ) групи , и дали итервенцията действително е постигнала целите си.

Ключови въпроси от гледна точка на логиката: Всички индикатори свързани ли са правдоподобно и логически с поставените цели? Целият модел и рамка на оценката водят ли до и отразяват ли теоритичната база и конкретните компоненти на интервенцията?

Проблеми, които ще срещнете, ако тази фаза не е проведена правилно:
 • Без оценка на резултата, Вашата интервенция може още да е интересна, но ще привлича по- малко внимание от един добре обмислен, макар и прост модел на оценка.
 • Ще сте изхарчили ( най-вече обществени ) пари без да можете да покажете, че сте ги използвали разумно.
 • Екипът включен в проекта няма да е наясно дали усилията им действително са имали някакво значение и е малко вероятно да са постигнали професионален напредък.
 • Всичко, което ще можете да поднесете са няколко позитивни изказвания за количествено неопределяеми не допринесли с нищо подобрения след интервенцията, които лесно маоат да бъдат оспорени. Един “преди-сега” модел е далеч по- убедителен.
 • Продължавате да действате както преди. Не сте успели да премете една критична гледна точка, която Ви позволява да праработите оценката или да динамизирате подхода си. С други думи сте загубили възможността да подобрите интервенцията си.
 • Оценката Ви не е достигнала пълния си потенциал ( индикаторите на програмаъа за жизнени умения трябва да са свързани с компонентите за жизнени умения, а не само новото на информораност на целе вата група ).
 • Казали сте на поръчителите, ( и на мениджъра на EMCDDA EDDRA ) че имате оценка на резултата, но случая всъщност не е такъв, защото нито един от индикаторите не се отнася до променливите, свързани с целевата група .

Въпроси от ръководството на EMCDDA за оценка на превенцията
a. Какви са индикаторите Ви за оценка и как планирате да ги измерите ?
b. Какъв подход искате да приложите при събирането на информация за резултата: количествен или качествен? Какви индикатори и инструменти предлагате да се използват за събирането на информацията? Последващата класификация можр да представи полезни:
 • индикатори и инструменти за измерване на поведението на употреба на наркотици в основната целева група ;
 • индикатори и инструменти за измерване на междинните променливи, свързани с поведението на употреба на наркотици в основната целева група ;
 • индикатори и инструменти за измерване на други междинните променливи в основната целева група ;
 • индикатори и инструменти за измерване на цели в междинната целева група .

c. Какво знаете за качеството на инструментите (обективност, надеждност, валидност)? Планирате ли да тествате приложимостта на инструментите
d. От кого, кога и колко често планирате да събирате информация за резултата? (Дизайн)
e. Как планирате да анализирате събраната информация? Кои статистически метоид са адекватни за качеството на данните и дизайна ?

Постигане на оценката на резултата
a. Какъв беще дузайна на оценката?
b. Какви инструменти са били приложени?
c. Как са били събрани данните, кой го е направил, кога и при какви обстоятелства?
d. Как са били обработени данните и какъв статистически анализ е бил приложен?

Извадката
a. Как е била набрана извадката?
b. Какви са били социо- демографските характеристики, размера и т.н. на извадката?
c. По какъв начин тези характеристики са съпоставими с цялата целева?
d. Способно ли сте да идентифицирате отпадания?Ако да, какви са били техните характеристики?

Резултатите
a. Как интервенцията се отразила на поведението на употреба на наркотици на основната целева група?
b. Как интервенцията се отразила на междините променливи, свързани с употребата в основната целева група?
c. Как интервенцията се отразила на други междини променливи в основната целева група ?
d. Как интервенцията се отразила на целите в междинната целева група?
e. Раличните подгрупи различно ли се повлияват от интервенцията? (мъже/жени, възрастови групи, рискови групи,)

3.5 Разискване на резултатите от оценката
a. Достигнала ли е интервенцията до очакваните резултати? Разисквайте всяко разминаване между очакванията и резултатите, посочвайки възможните причинии отражението им върху.
b. Кои са според Вас най- зачимите Ви и релевантни резултати? Сравнете ги с резултатите от други изследвания.
c. До каква степен сте убедени че интервенцията е причина за резултатите? Има ли някакви алтернативни обяснения за тях?
d. Как ще обясните негативните резулатти?
e. Имате ли някакви предложения за бъдещо приложение на подобни интервенции?
f. Имате ли някакви предложения за оценка на резултатите на този тип превенционна интервенция за в бъдеще?
 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg