Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Стъпка 5: Приложение и оценка на процеса
 
 
 
     
   
     
 
В рамките на тази стъпка Вие ще започнете да прилагате интервенцията и в същото време да контролирате това приложението.Това изисква систематичното събиране на данни от самия проект: показаните от него резултати, доколко се приема от целевите групи и последователността на приложение. Най- важният аспект на тази стъпка е, че тя ще даде обяснение на това как Вашата интервенция постига резултати или защо не постига такива. Това е от изключително значение:Вие трябва да сте запознати и ако е възможно да контролирате факторите на средата.
Дори и да имате много ресурси за осъществяването на цялостна оценка на резултатите, важно е тя да е информативна и с високо качество. Това е ососбено важно и напълно приложимо за интервенции в такива трудни сетинги като групите млади хора извън училищната среда, в малките общности и групи.
При една обширна теорично извършена оценка,оперативните цели (виж по надолу), компонентите,ресурсите,оценката на процеса и анализа на резултатите трябва да се счита за цялостен процес. Тук ние ги разделяме за целите на обучението.

Оперативни цели и работен план
Първо ще трябва да превърнете (или операционализирате) специфичните цели от Стъпка 2b, в оперативни. Това са изводите или продуктите на интервенцията, като например проведените обучителни сесии,публикуваните и разспространени наръчници, обучените учители, включените училища,интервюираните връстници,както и необходимостта от повторение на интервенцията и степента на приемането й. Това са технически, междинни цели, необходими за постигането на промяната в целевите групи, която предварително сте дефинирали като специфична цел.
Вижте http://www.emcdda.eu.int/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=9853&sLanguageISO=EN
За по- прецизно приложение на съдържанието, дефинирано в Стъпка 2b, Вие вероятно ще впишете различните дейности, които трябва да се реализират в календар на задачите в хронологичен ред. Това е особено важно за постигането на ефективна комуникация между партньорите в начинанието. Много вероятно е да определите като водеща частта за задаяите и отговорностите във Вашата интервенция и да съставите конкретен работен план и етапите в него (кой е отговорен и за коя част?). В допълнение на това трябва да се спомене,че съставянето на карти с отделните дялове на участие на партньорите са особено полезни на този етап.

Оценка на процеса
Оценката на процеса е най- често срещаната форма на оценка в Европа и по- голямата част от проектите реализирани в Европа не надскачат тази фаза. Това, обаче е ключова стъпка в гарантиране качеството на една интервенция. Ако ресурсите за интервенцията са недостатъчни, за да позволят извършването на задълбочена оценка на резултатите, от изключително значение е в този случай да се докаже чрез оценка на процеса и мониторинг на програмата, че един доказал се подход (такъв,който вече е бил положително оценен някъде другаде или е бил потвърден в научната литература) е бил успешно и коректно приложен така че може да се очаква положителен резултат.
Съответните индикатори на процеса са такива, засягащи самата интервенция, напр. прецизността на приложение, спазването на оригиналния план, степента на изпълнение на разписанията и на поставените задачи и дали събирането на данни се протича правилно и гладко.
На този етап трябва да осъществите баланс между прецизността и гъвкавостта, за да отговорите на специфичните нужди на целевата група.
Важна особеност на оценката на процеса от гледна точка на социалната динамика с Вашите партньори е да я използвате внимателно, за да:
 • обощите и дадете обратна връзка за евентуален напредък;
 • се вслушвате в и да давате различни мнения (по аспекти, които не се осъществяват както е било планирано);
 • да отправяте въпроси към целевата група, към междинната целева група и екипа и така да ги включите в оценката;
 • популяризирате изначалната ценност на оценката във Ващия екип като средство за даване на пълномощия .
Подобрения
Като се базирате на събраните данни,на обратната връзка и на придобитата информация може да изпитате необходимост да направите подобрения или по- големи модификации в приложението на интервенцията или дори да коригирате нейното съдържание. Например, някои аспекти на интервенцията може да не са добре приети или разбрани от целевата група и е необходимо да се заменят с други.Вие трябва да документирате причините за всяка модификация и да извършите всички необходими промени в процеса на събиране на данните.

В най- добрия случай, в края на тази стъпка ще сте постигнали следното:
 • Ще знаете как ще оцените процеса и ще знаете степента до която приложението е било съгласувано с плана на интервенцията.
 • Ще имате разписание (хронограма) на дейностите, които трябва да се осъществят и на тези, които действително са реализирани.
 • Ще разполагате с организационна таблица, в която ясно са посочени отговорностите на всеки партньор и крайният срок за тяхното изпълнение.
 • Ще имате серия от осъществени дейности, хора, до които сте достигнали в целевата група, степента на приемане на интервенцията и различни други индикатори на процеса.
 • Ще имате списък на необходимите промени и модификации, които сте направили докато сте оценявали качеството на приложение.
 • Ще имате ясна представа за качеството на интервенцията.
Ключови въпроси от гледна точка на логиката: Има ли логическа връзка между операционалните цели и предварително дефинираните работни специфични цели (водят ли взаимно една до друга)? Има ли кохерентност между операционалните цели и компонентите на интервенцията (как консултирането повишава жизнените умения)? Има ли кохерентност между операционалните цели и индикаторите на процеса?

Проблеми, които ще срещнете, ако тази фаза не е проведена правилно:
 • В случай, че липсва прецизно наблюдение на интервенцията и качествен контрол над нейното приложение, по- вероятно е интервенцията Ви да се провали. Според литературните източници неуспехът на програмата се дължи повече на незадоволително приложение, отколкото на незадоволителен дизайн.
 • Операционалните Ви цели нямат логическа връзка със специфичните цели, така че няма да можете да обясните защо например, разспространението на брошури (операционална цел) трябва да повиши социалните умения (специфична цел).
 • Няма да може да обясните защо резултатите от Вашата интервенция са щастлива случайност, отколкото планирано очакване,защото няма да имате качествена информация за това дали интервенцията е осъществена както е било планирано. В общи линии няма да може да детайлно да обясните защо някои неща са протекли правилно, а други не.
 • Може да изгубите контакт с партньорите и членовете на екипа си.
 • Няма да можете да използвате ценни налични ресурси и информация, за да извършвате подбрения, тъй като нямате подходящ механизъм за получаване на обратна връзка.
 • Загубите на ресурси и време може да преминат границата на очакваното.
 • Губите възможността да приспособявате съдържанието на интервенцията, използвайки информацията от обратната връзка от целевата група и екипа, с който работите.

Приложение на превенцията
Какви стратегии, компоненти и методи са били приложени в действителност?
Какви източници на данни и инструменти са използвани, за да се оцени приложението на интервенцията?
Какви ресурси са използвани в дейсвителност?

Проверка на целевата група (дали сте достигнали до желаната целева група)
Всъщност до колко човека е достигнала Вашата интервенция?
Какви са били социално- демографските характеристики на хората , до които е достигнала инервенцията?
Как сте събрали тази информация?

Експониране
Как сте измерили експонирането? Кои източници на данни, инструменти и индикатори сте използвали в действителност?
Колко дълга реално е била превенцията и колко превенционални дейности са се осъществили?
В каква степен реално сте достигнали до целевата група?

Качество на интервенцията (степен на приемане, степен на идентификация, включване и т. н.)
Кой осигурява информацията за качеството на интервенцията?
Какви индикатори и инструменти реално сте използвали, за да оцените качеството на интервенцията?
Какви са резултатите от оценката?

Разискване на резултатите от оценката на процеса
Как плановете за интервенцията са сравними с реалното им приложение и Вашата оценка? Има ли някакви несъответствия и какви са евентуалните причини за тях?
Какво е отражението на несъответствията върху интервенцията?
Какви са силните и слабите черти на начина, по който е била проведена интервенцията? Направете сравнение с резултатите от други интервенции.
 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg