Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Стъпка 2б
 
 
 
     
   
     
 
Формулиране на съдържанието
Сега като се базирате на избраната от вас работна хипотеза, трябва да започнете да взимате определени решения относно приложението, както и относно действителното съдържание или компоненти на превенцията, която ще извършвате.
Определете преоритетите сред възможните компоненти или стратегии на вашата програма. Запомнете, че основната насока на вашата интервенция трябва да е научно обоснована. Полезно е да опишете съдържанието от гледна точка на познатите компоненти на превенцията и ще бъде предимство ако посочите задоволителна научна основа за тяхната ефактивност при определени условия. Например, повишаването на сомооценката не е ефективен компонент в общия термин на превенция, но може да бъде много полезно в превенция със специфичен адресат (с уязвими млади хора).
Формулирайте специфични цели. Това означава да разбиете основната си цел от работната хипотеза на няколко (не повече от три) специфични цели, изложени в:
 (ако е възможно) качествени и измерими термини
 какво конкретно искате да постигнете
 до кога (времева рамка)
 в каква популация ( за кого): виж обичайни целеви групи в превенцията

Специфичните цели трябва да са свързани с различни промени в целевите групи. За да бъдат резултатите ясно измерими, винаги изразявайте целите си в ясни и неуспорими термини, например ‘До края на шестмесечната интервенция процента на употребяващите ежедневно канабис сред участниците ще намалее с поне 10% и техните социални умения ще нараснат средно с 5%.
Не е нужно целите непременно да са свързани с употребата на накотици, но всяка от тях, ако е постигната, трябва недвусмислено да води до реализирането на основната цел. Уверете се (базирано на предишните стъпки), че целите са реалистични и постижими! Споменете и значимия принос на първокласните научни изследвания, за да можете по-късно да обясните и контекстуализирате резултатите. Забележка: целите засягащи предоставянето и съдържанието на извършваната от вас интервенция са оперативни цели и са разгледани в следващите стъпки.
Всички цели трябва да подлежат на верифициране. Така че, на този етап трябва да направите и следното:
Дефинирайте показателите. Те трябва да са свързани много тясно със специфичните цели. В идеалния случай един или повече показатели трябва да отразяват всяка дефинирана специфична цел.Не е необходимо всички индикатори да се отнасят към употребата на наркотици. Индикатори, свързани с опосредстващите фактори също са от полза и понякога са по-приложими в началния етап. В понататъчното развитие на програмата обаче, свързаните с употребата на наркотици показатели трябва задължително да бъдат включени. В частност, ако вашата програма е построена върху добре описана работна хипотеза, вие лесно ще можете да покажете, че различни предишни изследвания (от които са извлечени вашите теоретични модели) са установили предсказуема взаимовръзка между междинните променливи/индикатори (напр.асертивност) и употребата на наркотици/проблеми, свързани с употребата.
Въпроси от ръководството на EMCDDA за оценка на превенцията
 a. Какви стратегии, компоненти и методи ще бъдат използвани в интервенцията?
 b. Кой ще бъде бключен в този процес на превенция?
 c. Запознати ли сте с някакви емпирични доказателства свидетелстващи за успеха на вашите методи (напр. научна литература, материали от изследвания)?

В най- добрия случай, в края на тази стъпка ще сте постигнали следното:
Най- ефективните компоненти са вече избрани. Най- приложимият компонент (имайки предвид ограниченията) е избран. Компонентите са кратко и ясно обяснени.
  • Избраните компоненти естествено и логически произтичат от работната хипотеза. Те са основани или на опита или на доказателства .
  • Съдържанието на интервенцията е възможно най- добрата комбинация от елементи за съответната целева група
  • Набелязани са и са формулирани индикатори за оценка на резултатите както на целевата група така и на индивидите в нея.
Ключови въпроси по отношение на логиката: Съществува ли кохерентност между избраните компоненти и работната хипотеза?

Съществува ли кохерентност между избраните компоненти и целите?

Съществува ли кохерентност между избраните цели и индикатори?


Проблеми, които ще срещнете, ако тази фаза не е проведена правилно
Може да не успете да поставите ясни и убедителни цели или да няма подходящи индикатори за оценка на развитието на вашите целеви групи или избаните индикатори да са неподходящи.
  • Ако не поставите разумни специфични цели е много вероятно да не успеете да докажете, че възникналата промяна е директен резултат от вашата интервенция. Може да сте избрали подход, за който е известно , че е по- малко ефективен от останалите.
  • Съдържанието и компонентите на Вашата интервенция може да не са в съгласие с проучванията правени по този върос.
  • Съдържанието на интервенцията може да е далеч от реално постижимото.
  • Възможно е вашето предложение да не предизвика интерес, тъй като не е основано на факти.
  • Възможно е да не успеете да приспособите съдържанието на интервенцията към нуждите и проблемите на целевата група.
  • Има вероятност да загубите много време и да пропилеете мого ресурси и да предизвикате съмнения в правдоподобността на Вашата интервенция, преследвайки безполезни подходи.

 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg