Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Стъпка 1 – Оценка на нуждите
 
 
 
     
   
     
 
На тази фаза трябва да анализирате проблемите, към разрешаването на които ще бъде насочена интервенцията, както и на факторите, които могат да попречат или да спомогнат за реализирането на планираната интервенция.
В зависимост от провежданата политика в областта на превенцията, както и в зависимост от организаторите на програмата, започването на интервенции често е базирано на общоприетите мнения и предписания по проблема: затова трябва да започнете с преформулирането на някои въпроси, които ще ви помогнат да разберете какво всъщност бихте желали да постигнете от прилагането на интервенцията в общността или в целевата група. Това ще ви даде възможност да съберете информацията, от която се нуждаете за да планирате специфичната за съответната група / общност интервенция.
Важно е да не губите излишно време и ресурси в провеждане на големи проучвания по отношение на оценка на нуждите, защото тези проучвания не винаги са необходимата основа за планиране на интервенция. Затова на първо място систематизирайте информацията, получена от самите организатори/ спонсори на програмата, като съсредоточите вниманието си върху вече съществуващите източници и информация.
На този етап е необходимо да демонстрирате и докажете на организаторите / спонсорите на програмата защо вашите интервенции са подходящи за съответната целева група / общност и в тази връзка ви е нужно да започнете да формулирате хипотезите, върху които ще са изградени интервенциите ви. Също така ще е необходимо да систематизирате, анализирате и обмислите широк спектър от източници на информация, отнасящи се до съответната област, общност и популация.
Както е видно, оценката на нуждите може да бъде направена на няколко нива в зависимост от програмата, която ще реализирате. Ако провеждате програма, чийто интервенции са насочени към много специфична целева група / общност то тогава няма да е преминавате през всички етапи на оценката на нуждите. Но при всички положения е необходимо да съобразите проекта на програмата със средата, в която тя ще бъде реализирана, защото от оценката на средата ще се види дали има проблем с веществата и ако има проблем – какъв е неговият обхват. Средата ще ви даде по – широката визия към групата / общността и условията, при които тя живее. Факторите на средата могат да не повлияят върху резултатите от провежданите от вас интервенции, но при всички положения ще ви насочат към конкретните действия, които да планирате. Факторите на средата ще ви помогнат да придобиете реалистична представа за състоянието на общността, да си поставите реалистични и изпълними цели и да предвидите адекватните за тях действия.

На края на тази стъпка трябва да сте постигнали следното:
 
     
 
 • Трябва имате основна цел, към която да са насочени провежданите интервенции.
 • Трябва да знаете какъв вид превенция правите – универсална, селективна, по индикации или комбинация от всички.
 • Трябва да сте в състояние да обясните защо правите интервенцията, за кого е предназначена превантивната програма и как ще протече вашата интервенция. Трябва можете да се обосновете защо именно вашият екип е способен да реализира програмата качествено.
 • Трябва подробно да опишете контекста на групата / общността, в който ще се провежда програмата.
 • Трябва да разполагате с данни за рисковите фактори на средата, влияещи върху целевата популация.
 • Трябва да имате информация за културните и нормативни вярвания в областта.
 • Трябва точно да дефинирате целевата група, за която е предназначена програмата.
 
  Ключов въпрос от логическия модел: Нуждата от точно тези интервенции подкрепена ли е от данните, с които разполагате? За какъв вид интервенция говорят данните ви?
 
     
  Проблеми, които можете да срещнете ако не сте изпълнили правилно тази стъпка:  
     
 
 • Може да не разберете правилно нуждите и проблемите на целевата група / общността. Може да сте се фокусирали твърде много върху употребата и злоупотребата на общността / групата на психоактивни вещества и да пропуснете да забележите присъствието на психологически проблеми, произхождащи именно от злоупотребата.
 • Може да се отклоните от точната целева група, за която е предназначена програмата.
 • Може да не сте успели да убедите спонсорите и организаторите на програмата, че вашата превантивна програма ще бъде успешна.
 • Може да не получите подкрепа от целевата група / общността ако те не разпознаят в програмата ви своите нужди.
 • Може да не успеете да дефинирате измерими и изпълними цели. Това ще изложи на опасност вашата програма, защото тя няма да може да бъде достоверно оценена.

 
     
  Въпроси от Наръчника на EMCDDA за оценка на ефективността:  
     
  Проблем:  
 
 1. Какъв феномен искате да предотвратите с планираната програма?
 2. Какви са социо–демографските характеристики на хората, засегнати от феномена в сравнение с тези, които не са засегнати от него?
 3. Къде се среща феномена и къде - не?
 4. От колко време е познат феномена? Неговото разпространение и размер варират ли през времето?
 
  Идея:  
 
 1. Кое обяснение за произхода на феномена предпочитате?
 2. Кои фактори са отговорни за това, че феноменът продължава да съществува?
 
  Нужди:  
 
 1. Колко човека са засегнати от феномена? Колко нови случаи има регистрирани и каква е тяхната честота?
 2. Как очаквате да се развива феноменът ако нищо не се прави? Защо?
 3. Как ще опишете нуждите от интервенция?
 4. Има ли други възможни интервенции, които да отговарят на нуждите?
 5. Как определяте нуждата от интервенция?
 
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg