Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Национални програми и стратегии    
     
     
 

ОБЯВА

14.11.2018г.

Националният център по наркомании обявява допълнителна покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2018 г. за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за работа със зависими жени.

Краен срок за набиране на предложенията е: 23.11.2018 г., 17.00 часа.

Информация за условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2018 г. и приложенията към тях, публикувани по-рано.

Лицата, които са кандидатствали в НЦН за финансиране през последните 3 месеца, могат да подават само заявление.

   

СЪОБЩЕНИЕ

14.11.2018г.

Класиране на кандидатите по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 - 2018 г.) за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

Комисията, назначена със Заповед № 84/23.10.2018 г. на Директора на Националния център по наркомании и във връзка със
Заповед № РД-01-236 / 20.08.2018г. на Министъра на здравеопазването, разгледа постъпилите документи и класира кандидатите, както следва:


Резидентни програми

 1. ЦСР „Феникс“ ООД, гр. София., за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за комбинирана зависимост на сума 11 250 лева (83 точки).
 2. Сдружение „Билани“, гр. Ямбол, за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за неопиатна зависимост на сума 11 250 лева (74 точки).
 3. Сдружение „Отвори очи“, гр.Варна, за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години на сума 11 250 лева (64 точки).
 4. Фондация „Общност – Ново начало“, гр. София, за финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за работа със зависими жени на сума 11 250 лева (63 точки).

Нерезидентни програми

 1. Сдружение „Фракарита България“, гр.София, за финансиране на 4 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 5 000 лева и 4 места за 6 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 6 000 лева (84 точки).
 2. Сдружение „Спортен клуб – КА спорт“, гр. София, за финансиране на 10 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 12 500 лева (64 точки).
   

ОБЯВА

17.10.2018г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2018 г. за изпълнение на Стратегическа задача 1: Подобряване на достъпа до ефективни превантивни програми, Задача 1.3: Разработване и прилагане на програми за повишаване на информираността за рисковете и последствията от употребата на наркотични вещества сред децата и младите хора, Подзадача а): Разработване на програми за информация, превенция и намаляване на вредите за младежи в местата за забавление.

По настоящата покана ще бъде финансирано изработване на национална програма за превенция на употреба на стимуланти и нови вещества в места за забавление.

Изисквания към кандидатите:

 1. Организацията да притежава поне 3 години опит в областта на наркотиците и наркоманиите;
 2. Да извърши заданието по настоящата покана в срок до 20.12.2018 г.;
 3. Предишен опит в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества е предимство.

Краен срок за набиране на предложенията е: 09.11.2018 г., 17.00 часа.

За допълнителна информация: тел. 0885 054 643, e-mail: ncn@ncn-bg.org

   

ОБЯВА

02.10.2018г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2018 г. за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за млади хора под 25 години.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за комбинирана зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 5 месеца за програма за работа с зависими жени.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 2 места за период от 5 месеца за програма за семейни психотерапевтични интервенции при зависими лица.
 • 10 места за период от 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.
 • 4 места за период от 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребявали с наркотични вещества.
 • 4 места за период от 6 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества.

Краен срок за набиране на предложенията е: 19.10.2018 г., 17.00 часа.

Информация за вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2018 г.

Насоки за кандидатстване изтегли
Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
   

ОБЯВА

23.11.2017г.

Във връзка с преразглеждане на финансовите средства, утвърдени в План-сметката за финансово обезпечаване на разходите по Програмата за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) за 2017 година, Националният център по наркомании обявява покана за набиране на допълнителни предложения за финансиране на дейности за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за млади хора под 25 години.
 • 5 места за период от 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.
 • 1 място за период от 4 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.

Краен срок за набиране на предложенията е: 01.12.2017 г., 17.00 часа.

Информация за вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2017 г.

Насоки за кандидатстване изтегли
Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
   

СЪОБЩЕНИЕ

Класиране на кандидатите по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 - 2018 г.) за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

Комисията, назначена със Заповед № 86/ 27.09.2017 г. на Директора на Националния център по наркомании и във връзка със Заповед № РД 01-236/ 22.06.2017 г. на Министъра на здравеопазването, разгледа постъпилите документи и класира кандидатите, както следва:

Резидентни програми

 1. Сдружение „Билани“, гр. Ямбол, за финансиране за 2 места за 6 месеца за програма за неопиатна зависимост на сума 8 334.96 лева (90 точки).
 2. Фондация „Общност – Ново начало“, гр. София, за финансиране за 3 места за 6 месеца за програма за работа със зависими жени на сума 12 502.44 лева (80 точки).
 3. ЦСР „Феникс“ ООД, гр. София., за финансиране за 2 места за 6 месеца за програма за комбинирана зависимост на сума 8 334.96 лева (73 точки).
 4. Сдружение „Отвори очи“- гр.Варна, за финансиране за 2 места за 6 месеца за програма за работа с зависими млади хора под 25 години на сума 8 334.96 лева (70 точки).

Нерезидентни програми

 1. Сдружение „Спортен клуб – КА спорт“, гр. София за финансиране за финансиране за 8 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества, на стойност 8 840.0 лева (89 точки).
 2. Сдружение „Фракарита България“, гр.София, за финансиране за 8 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 8 840.00 лева (80 точки).
   

ОБЯВА

05.09.2017г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) през 2017 г. за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 2 места за период от 6 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 2 места за период от 6 месеца за програма за млади хора под 25 години.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 2 места за период от 6 месеца за програма за комбинирана зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 3 места за период от 6 месеца за програма за работа с зависими жени.
 • 8 места за период от 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.
 • 8 места за период от 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества.

Краен срок за набиране на предложенията е: 25.09.2017 г., 17.00 часа.

Информация за вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2017 г.

Насоки за кандидатстване изтегли
Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
   
   
   

Архив:

21.06.2017г.

Националният център по наркомании (НЦН) обявява покана за набиране на изпълнители за провеждане на обучения на ПИЦ за работа с медии в рамките на изпълнение на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) – Стратегическа задача 18 "Поддържане и развитие на институционална и експертна мрежа за изпълнение на националната политика по наркотиците", Задача 18.2. от Плана за действие "Поддържане и развитие на мрежа от експерти", Подзадача в) "Обучение на екипи на ПИЦ в стандартите в областта на превенцията".

Обучението е предназначено за група от 25 до 30 участници. Обучението трябва да се реализира в рамките на два дни по 4 учебни часа дневно (обучението следва да се проведе на 12-13.12.2016 г.). Програмата на обучението следва да включва следните тематични области:

 • Специфични особености при комуникацията с медиите
 • Прессъобщение
 • Интервю
 • PR

Общата стойност на провеждането на обучението е 1400 лв.

Офертите се подават в администрацията на НЦН. Краен срок за набиране на предложения е до 17:30 часа на 02.12.2016 година.

Резултати от проведено обучение на ПИЦ

30.11.2016г.

Във връзка с преразпределяне на финансовите средства, утвърдени в План-сметката за финансово обезпечаване на разходите по Програмата за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) за 2016 година, Националният център по наркомании обявява покана за набиране на допълнителни предложения за финансиране на дейности за изпълнение на
Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми,
Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво,
Подзадача в): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип "терапевтична общност", Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат допълнително финансирани следните програми:

 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" – 1 място за период от 6 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" – 1 място за период от 6 месеца за програма за комбинирана зависимост.
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" – 1 място за период от 6 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години.
 • 2 места за период от 5 месеца за апробиране на пилотна (пилотни) нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.

Краен срок за набиране на предложенията е: 05.12.2016 г., 17.30 часа.

Информация за вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2016 г.

Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
Насоки за кандидатстване изтегли

04.10.2016г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 - 2018 г.) –
Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми,
Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво,
Подзадача в): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип "терапевтична общност", Минесота модел и други).

По настоящата покана ще бъдат финансирани следните програми:

 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" – 5 места за период от 6 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" – 5 места за период от 6 месеца за програма за комбинирана зависимост.
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" – 4 места за период от 6 месеца за програма за работа с зависими млади хора под 25 години.
 • 8 места за период от 5 месеца за апробиране на пилотна (пилотни) нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества.

Краен срок за набиране на предложенията е: 01.11.2016 г., 17.30 часа.

Информация за вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2016 г.

Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
Насоки за кандидатстване изтегли

02.12.2015г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) - Стратегическа задача 3 "Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми", Задача 3.1 "Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на Национално и общинско ниво" подзадача В) "Разкриване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация тип: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центраве за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип "Терапевтична общност", Минесота модел и други)":

 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 5 места за 6 месеца за програма за неопиатна зависимост
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 5 места за 6 месеца за програма за комбинирана зависимост
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 3 места за 6 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години
 • 6 места за 6 месеца в нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация тип "drug free"
 • 3 места за 6 месеца за програма за превенция на рецидив

Краен срок за набиране на предложенията е: 10.12.2015 година, 17.30 часа.

Информация вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2015 г.

Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
Насоки за кандидатстване изтегли

12.09.2014г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) - Стратегическа задача 3 Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми", Задача 3.1 "Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на Национално и общинско ниво" подзадача В) "Разкриване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация тип: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центраве за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип "Терапевтична общност", Минесота модел и други)"

Краен срок за набиране на предложенията е: 15.10.2014 година, 17.30 часа.

Информация за условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2014 г.

Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
Насоки за кандидатстване изтегли
 
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2018. Всички права запазени. design&support: www.need.bg