Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Нормативни актове Национални правни актове  
  Устройствен правилник на НЦН    
     
     
  Правилник за функциите, задачите и устройството на НЦН  
     
 
Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2001г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г.
 
     
  Раздел I  
     
  Общи положения  
     
 
Чл.1.
С правилника се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании, наричан по-нататък "центъра".

Чл.2.
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Центърът е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствени средства, към министъра на здравеопазването със седалище София и с предмет на дейност: координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества; специализиран контрол на лечебната дейност; научно-методическа, научно-приложна и информационна дейност, следдипломно обучение на медицински и немедицински кадри, международно сътрудничество и обмен на информация и технологии.

Чл.3.
Центърът осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите здравни и лечебни заведения, както и с други ведомства, организации и институции.

Чл.4.
(Доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Центърът осъществява дейността си според Правилата за добра медицинска практика, действащите национални и международни медицински стандарти.
 
     
  Раздел II  
     
  Функции  
     
 
Чл.5.
(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Центърът осъществява:
 1. координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 2. специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 3. експертна дейност в областта на наркоманиите;
 4. научни изследвания в областта на злоупотребата и зависимостите към наркотични вещества;
 5. методическо ръководство по отношение на изграждането и развитието на национална публична информационна система по наркотиците и наркоманиите;
 6. функции на Национален фокусен център;
 7. представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.
 
  нагоре  
  Раздел III  
     
  Устройство (Загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)  
     
 
Чл.6.
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

(1) Националният център по наркомании се състои от дирекции и лаборатория.
(2) Дирекция "Административно-стопанско и правно обслужване":
 1. осигурява финансово-счетоводното обслужване, управлението и ползването на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на центъра;
 2. осигурява условия за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;
 3. съхранява, стопанисва и води на отчет стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения и обзавеждане на Националния център по наркомании, осигурява снабдяването с материали, консумативи и резервни части, поддържа картотека на материалните ценности;
 4. участва в подготовката на договори за абонаментно техническо поддържане на сградния фонд и техниката;
 5. организира правилната експлоатация на техническите системи в центъра, грижи се за изправното състояние на противопожарната техника;
 6. отговаря за хигиената в сградата на центъра;
 7. организира и осъществява деловодната и архивната дейност на центъра;
 8. изготвя справки за хода на изпълнението на възложените задачи и докладва за неизпълнението на резолюциите на директора на центъра;
 9. подготвя административните актове и трудовите договори на служителите в центъра, оформя прекратяването им и съхранява досиетата на напусналите служители;
 10. отговаря за правилното отчитане на отпуските, заверява молбите за ползването им, оформя болничните листове;
 11. издава и заверява трудовите книжки, образува и води служебните досиета на служителите;
 12. изготвя документите, необходими за пенсиониране;
 13. оформя документите за командировки;
 14. изготвя и актуализира длъжностните характеристики на работниците и служителите в центъра.
(3) Дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация":
 1. осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици;
 2. осъществява информационното осигуряване дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и на формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите;
 3. е национално звено за връзка и координация с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в Лисабон и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите, като участва в техните дейности;
 4. осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици;
 5. развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици;
 6. осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества, и последиците от нея;
 7. събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците и наркоманиите;
 8. осъществява международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите.
(4) Дирекция "Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици":
 1. разработва програми за превенция и профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално и общинско равнище съобразно националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори по чл.11, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
 2. разработва и внедрява профилактични, терапевтични, образователни и рехабилитационни методи и технологии;
 3. води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 4. води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 5. води регистър на лицата, които осъществяват долечебни и рехабилитационни програми;
 6. организира и осъществява методически контрол на лечението, свързано със злоупотребата с наркотици;
 7. извършва специализирани лабораторни изследвания и експертизи, свързани с дейностите на центъра;
 8. дава становища по проектите за субституиращи и поддържащи програми, долечебни и рехабилитационни програми;
 9. участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 10. извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
 11. осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и намаляването на здравните щети, свързани със злоупотребата с наркотични вещества;
 12. извършва обучение на студенти по проблемите на наркоманиите по договор с висши училища;
 13. осъществява международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите;
 14. организира и провежда научни форуми от национално и международно значение по проблемите на наркоманиите.
(Раздел IV "Устройство" заличен - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл.7.
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Длъжностното разписание на центъра се утвърждава ежегодно от директора.
 
  нагоре  
  Раздел IV  
     
  Управление (Предишен раздел V - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)  
     
 
Чл.8.
(1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Управлението на центъра се осъществява от директор, който е с висше образование по медицина, с призната медицинска специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт. (2) Трудовият договор с директора на центъра се сключва от министъра на здравеопазването след проведен конкурс по Кодекса на труда.

Чл.9.
Директорът:
 1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на центъра;
 2. представлява центъра пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;
 3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното изразходване на бюджета на центъра;
 4. утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра;
 5. отчита своята дейност пред министъра на здравеопазването.
Чл.10.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) Директорът се подпомага от дирекционен съвет, който е съвещателен орган и се състои от заместник-директора, директорите на дирекции, главния счетоводител и главния юрисконсулт.
(2) Дирекционният съвет дава становища по осъществяването и координирането на дейността на центъра, по управлението на неговия щат, бюджет и материална база.
(3) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време, почивките, отпуските, трудовите възнаграждения и условията на труда, дирекционният съвет заседава с участието на представителите на синдикалните организации в центъра.

Чл.11.
(1) Общото събрание на центъра се състои от всички работещи в него.
(2) Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда взема решения за разпределянето и начина на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване, както и по други въпроси, предоставени му от законодателството.

Чл.12.
(Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) В центъра има научен съвет, в чийто състав се включват всички служители на центъра, притежаващи научни звания и/или научни степени, както и външни хабилитирани лица. Директорът на центъра е по право член на научния съвет.
(2) Научният съвет приема планове, предложения и отчети, свързани с научноизследователската дейност на центъра, и обсъжда учебни програми и учебната дейност на центъра.
 
  нагоре  
  Раздел V  
     
  Финансиране (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен раздел VI - ДВ, бр. 46 от 2006 г.)  
     
 
Чл.13.
(Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Приходите на центъра се формират от:
 1. субсидии от републиканския бюджет;
 2. дарения и завещания;
 3. други бюджетни приходи от:
  а) платени услуги, поискани от физически или юридически лица;
  б) научноизследователска и експертна дейност;
  в) такси за следдипломно обучение;
 4. (новa - ДВ, бр. 46 от 2006 г.) международни проекти и програми.
 
  нагоре  
  Заключителна разпоредба  
     
 
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл.86, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
 
     
  Преходни и Заключителни разпоредби  
     
 
Към постановление №363 от 29 Декември 2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването (обн. - ДВ, бр.3 от 2005 г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 1, т.3, който влиза в сила от 1 март 2005 г.
 
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg