МОДЕЛ НА КОНСУЛТАТИВEН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ

 1. Визия
 2. Консултативен център по зависимости – съпричастност, професионализъм и алтернатива за употребяващите ПАВ, алкохол и хора с хазартна зависимост.

 3. Цел
 4. Осигуряване на адекватен отговор за употребяващите ПАВ, алкохол и хора с хазартна зависимост и техните близки, посредством предоставяне на алтернатива и повишаване на достъпа до програми и услуги за лечение и рехабилитация.

 5. Задачи
  • Предоставяне на услуги за идентифициране на проблема, консултиране и насочване на клиентите
  • Партньорство с професионалисти и институции работещи в сферата на зависимостите
  • Сътрудничество и осигуряване на устойчивост на консултативните центрове и на техните практики.
 6. Целева група
  • употребяващи – експериментално и проблемно
  • зависими от ПАВ, алкохол, хазарт
  • близки – родители, роднини, партньори и други
 7. Дейности
 8. 5.1. Работа, с употребяващи ПАВ и хора с различни видове зависимо поведение: - скрининг и оценка на проблема с ПАВ, алкохол или хазарт, посредством съответните инструменти и методи.

  • консултации по проблема - индивидуални и фамилни.
  • информация относно естеството на зависимостта, етапите на нейното формиране, възможностите за лечение и рехабилитация в страната.
  • мотивиране за промяна
  • консултиране при изграждане на умения за социална адаптация.
  • насочване към програми за лечение с агонисти и агонист –антагонисти, рехабилитационни програми, програми за семейства, групи за взаимопомощ и др.
  • проследяване на насочването чрез контакта с програмата и клиента

  Етапи на консултативния процес

  1.Първичен контакт

  • телефон
  • интернет
  • личен

  2. Скрининг

  • DAST 20 – дава информация относно индикаторите за проблемна употреба
  • AUDIT – индикатор за проблемна употреба на алкохол
  • CRAFFT – дава информация за проблемната употреба при тийнейджъри на алкохол и наркотици
  • други

  3.Оценка

  • CRISTO
  • ASI
  • клинично-оценъчно интервю (експлорация)

  4. Консултиране – мотивиране и оказване на социална и емоционална подкрепа.

  психологично консултиране – Психологичното консултиране е насочено към конкретни жизнени проблеми, чрез тяхното регулярно изследване и обсъждане. Консултирането работи с тях в относително кратък интервал от време – от няколко седмици. При този вид взаимодействие, на клиента се предоставя възможност да говори свободно за важни поведенчески и емоционални проблеми, свързани с употреба на ПАВ, с квалифицирано, независимо и обективно лице по начин, различен от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация.

  Цел: Подпомагане на клиентите за стабилизиране в психологичен план и вземане на решения за промяна, свързани с проблемно поведение на употреба на ПАВ и/или алкохол, и патологичното поведение свързано с хазарт.

  Методи:

  • мотивационно интервю
  • психодинамичен подход
  • системен подход
  • когнитивно- поведенчески подход

  социално консултиране: В процеса със справяне със зависимостта е съществена ролята на личната социална реализация. В този смисъл предоставянето на консултации по проблеми, свързани с функционирането на индивида в социума, индиректно повлиява справянето със зависимостта.

  Цел: Подобряване на социалното функциониране на клиента.

  Методи:

  • Предоставяне на информация за социални услуги.
  • Водене на случай от социалния работник.

  5. Насочване

  • критерии за насочване
  • подготовка на клиента за насочване
  • информиране на организацията, към която е насочен клиентът (записване на час за първа среща с колега от институцията към която е насочен, с което се цели засилване на ангажимента на клиента)
  • предоставяне на координатите на организацията.

  6. Проследяване

  • чрез връзка с клиента
  • чрез връзка с организацията

  Работа с родители и близки на клиента.

  • консултиране по отношение на зависимостта, отношенията в семейството на зависимия
  • мотивиране за промяна на комуникацията и поведението към зависимия или проблемно-употребяващия ПАВ, алкохол или лицето с хазартна зависимост
  • насочване към програма или услуги, предоставящи помощ за семейството и близките.
  • проследяване на насочването към програми за семейството посредством контакт с професионалистите, контакт с клиента

  Етапи на консултативния процес с родителите и близките на зависимия или проблемно-употребяващия:

  1 . Първичен контакт

  • телефон
  • интернет
  • директен контакт на място

  2. Оценка

  • на семейната ситуация
  • ролята на употребата в семейството
  • роли в семейството

  3. Консултиране

  • мотивиране на търсене на помощ за себе си
  • мотивиране за търсене на помощ на зависимия или проблемно-употребяващия техен близък
  • консултиране по отношение на родителската роля в процеса на промяна
  • консултиране по отношение на ролите в семейството
  • консултиране по отношение на ролята на интимния партньор и неговата подкрепа по отношение на зависимия или проблемно-употребяващия
  • 4.Насочване
  • подготовка на семейството и близките за насочване
  • обаждане в организацията, към която ще бъдат насочени клиентите
  • предоставяне на координатите на организацията

  5. Проследяване

  • чрез връзка с клиентите
  • чрез връзка с институцията
 9. Достигане до клиентите
 10. Цел : Достигане до по-голям обхват клиенти за предоставяне на съответните услуги.

  Начини за достигане до целевата група:

  • С партньорството на програми, работещи сред активно употребяващи наркотици
  • препращане от професионалисти – служби по пробация, училищни психолози, лекари телефонни линии по проблемите на веществата
  • чрез реклама /стикери, медии и др./
  • посредством уеб- сайтове и друга информация в Интернет пространството
 11. Популяризиране
  • информационни материали – брошури, стикери
  • медийни изяви, като организиране на пресконференции, целеви публикации по темите на наркоманиите
  • провеждане на дни на отворените врати
  • реклама на КЦ в учебни заведения – средни училища и ВУЗ – ове.
  • професионални срещи
  • разпространение на информационни материали в аптеки, лекари /ранни интервенции/
  • справочник за службите, предлагащи помощ
 12. Сътрудничество
 13. Сътрудничеството на КЦ с други структури, партньори, професионалисти е неделима част от тяхната дейност.

  Сътрудничеството е нужно да се осъществява в два целеви аспекта:

  • Със структури/организации, от които зависи изпращане на клиенти към центъра.
  • Със структури/организации и професионалисти, към които се насочват клиенти от центъра.

  Поддържането на постоянен контакт с тях ще обезпечи нормалното и ефективно функциониране на КЦ.

  Начини за поддържане на сътрудничество:

  • Кръгли маси/работни срещи.
  • Директен и индиректен контакт.
  • Прозрачност и отчетност за дейността на КЦ.
  • Даване и получаване на обратна връзка за клиентите, анализиране на получените данни.

  Сътрудничество между съществуващите КЦ:

  Цели и задачи:

  • Укрепване на КЦ, като съществен елемент от веригата структури, работещи в областта на зависимостите
  • Обмен на опит и обратна връзка с цел използване на най-удачните и ефективни практики
  • Създаване на стабилни работни модели
  • Партниране и създаване на съвместни дейности
  • Осигуряване на устойчивост
  • Мултиплициране на опита

  Дейности:

  • Работна среща за обмен на опит на работни практики
  • Издаване на информационни материали, популяризиращи центровете
  • Популяризиране в интернет пространството
  • Обмен на опит и обратни връзки
  • Организиране на пресконференции и съвместни медийни изяви
  • Целево развитие и надграждане на дейностите в КЦ
  • Изработване на план за бъдещи дейности
 14. Супервизия – организационна и клинична за работата с клиенти.