Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
 
     
  Начало  
   
   
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол
 
     
     

Националния център по наркомании създаде нова рубрика с въпросници - можете да я намерите под рубриката Обучение, ориентирана за професионалисти в областта на зависимостите за улеснение на тяхната работа. Те касаят скрининг, оценка на тежестта на зависимост и оценка на коморбидни състояния, придружаващи зависимостта от различни вещества. Ако имате желание за обучение за някой конкретен въпросник или от ключ към него давайте заявка на електонната поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org


С уважение,
Екипът на НЦН

 
     
     

Националният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) откри нов информационен сайт. В него ще намерите актуална информация по широк кръг теми, свързани с наркотиците в България. Освен това НФЦ организира проучване относно употребата на наркотици в Европа, в което участват млади хора от 7 европейски страни (България, Чехия, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Великобритания). То е финансирано от Европейската комисия и цели да се разберат по-добре някои характеристики на пазара на някои наркотици в страните от ЕС. Ако сте употребявали канабис, кокаин, екстази или амфетамини през последните 12 месеца ще Ви бъдем много благодарни, ако допринесете за тази картина. Участието в този проект е напълно доброволно и ще Ви отнеме само около 10­-15 минути. Вашата самоличност ще остане напълно анонимна, информацията е строго конфиденциална и ще бъде грижливо съхранена. Надяваме се, че ще решите да отделите малко от Вашето ценно време и ще попълните въпросника на: http://www.drugmarket.eu/ или след като посетите нашия нов информационен сайт на:
http://drugs-news.dir.bg/.
Благодарим Ви!

 
     
  Национален Център по Наркомании    
     
     
 
Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница "Простор".
 
     
 
С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.
С ПМС № 363/29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център отново е преобразуван, като от него са отделени дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.
 
     
  НЦН осъществява функциите на:  
     
 
 • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Експертен орган в областта на наркоманиите;
 • Национален фокусен център;
 • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.
 
     
 
За упражняване на тези функции Центърът извършва следните основни дейности:
 
     
 
 • разработва програми за профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различните групи от населението на национално, регионално и общинско равнище;
 • води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 • извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
 • събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти и обучение на студенти по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите.
 
     
 
Националния център по наркомании работи по следните национални програми:
 
     
 
 • Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 - 2008 г.;
 • Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 - 2008 г. (приета с Решение №1 от 05.01.2006г. на Министерския съвет).
 
     
 
Допълнителна информация за дейностите на НЦН може да намерите на следните интернет страници:
 
     
 
 • www.ncn-bg.org - сайт на Националния център по наркомании;
 • www.nfp-drugs.bg - сайт на Националния фокусен център за наркотици и наркомании
 
   
     
     
  Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол  
     
 
 

Националният център по наркомании открива процедура по прием на документи на професионалисти, които желаят да се включат в Програма за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на наркотични вещества по реда на Наредба №8 от 7.09.2011г.

Кандидатите, желаещи да се включат в обучението, трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Да имат завършена образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, "бакалавър" или "магистър" по психология, "бакалавър" или "магистър" в областта на социалната работа, "бакалавър" или "магистър" в областта на социалните или хуманитарните науки;
 2. Да имат най-малко 3 години опит в лечението или рехабилитацията на зависимости.

Необходими документи:

 1. Заявление до Директора на НЦН;
 2. Копие от диплома за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, "бакалавър" или "магистър" по психология, "бакалавър" или "магистър" в областта на социалната работа, "бакалавър" или "магистър" в областта на социалните или хуманитарните науки;
 3. За лицата със завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в областта на социалните или хуманитарните науки е необходимо да предоставят копие от диплома или сертификат за преминато обучение в областта на зависимостите от лицензирано Висше учебно заведение или лицензиран Център за професионално образование и обучение;
 4. Професионална автобиография;
 5. Копие от трудова книжка, служебна бележка, или препис – извлечение от трудова книжка, или трудова характеристика от работодател, удостоверяващи наличието на 3 години опит в лечение или рехабилитация на зависимости.
 6. Mотивационно писмо за включване в курса.

Документи се приемат от 1.03 до 17.30 часа на 15.04.2015г.

За повече информация:
Красимир Иванов - Експерт "психосоциална рехабилитация"
Тел. 02 831 90 15

 
     
     
     
 

Националният център по наркомании открива процедура по прием на документи на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация по част от професия "Сътрудник, социални дейности". Програмата за обучение се осъществява в изпълнение на изискванията на чл.9 от Наредба №8 от 07.09.2011г.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до директора на НЦН
 • Автобиография
 • Документ, удостоверяващ завършен курс на лечение, психосоциална рехабилитация или системно участие в групи за взаимопомощ. (Съгласно Чл.9, т.1, НАРЕДБА №8 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011Г.)
 • Диплома за средно образование или удостоверение за завършен 10–ти клас.
 • Мотивационно писмо

Документи се приемат до 17.30 часа на 30.03.2015г.

След успешно завършване на програмата и полагане на изпит, обучените лица ще получат Удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на Министерство на образованието, младежта и науката) за част от професия "Сътрудник, социални дейности".

За повече информация:
Красимир Иванов - Експерт "психосоциална рехабилитация"
Тел. 02 831 90 15

 
     
  Профил на купувача.

 
     
     
     
     
 
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол в страната
 
     
 
 
     
 
     
     
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени
design&support: www.need.bg