Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
   
   
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол
 
     
     

Националния център по наркомании създаде нова рубрика с въпросници - можете да я намерите под рубриката Обучение, ориентирана за професионалисти в областта на зависимостите за улеснение на тяхната работа. Те касаят скрининг, оценка на тежестта на зависимост и оценка на коморбидни състояния, придружаващи зависимостта от различни вещества. Ако имате желание за обучение за някой конкретен въпросник или от ключ към него подайте заявка на електонната поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org


С уважение,
Екипът на НЦН

 
     
     

Националният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) откри нов информационен сайт. В него ще намерите актуална информация по широк кръг теми, свързани с наркотиците в България. Освен това НФЦ организира проучване относно употребата на наркотици в Европа, в което участват млади хора от 7 европейски страни (България, Чехия, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Великобритания). То е финансирано от Европейската комисия и цели да се разберат по-добре някои характеристики на пазара на някои наркотици в страните от ЕС. Ако сте употребявали канабис, кокаин, екстази или амфетамини през последните 12 месеца ще Ви бъдем много благодарни, ако допринесете за тази картина. Участието в този проект е напълно доброволно и ще Ви отнеме само около 10­-15 минути. Вашата самоличност ще остане напълно анонимна, информацията е строго конфиденциална и ще бъде грижливо съхранена. Надяваме се, че ще решите да отделите малко от Вашето ценно време и ще попълните въпросника на: http://www.drugmarket.eu/ или след като посетите нашия нов информационен сайт на:
http://drugs-news.dir.bg/.
Благодарим Ви!

 
     
  Национален Център по Наркомании    
     
     
 
Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница "Простор".
 
     
 
С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.
С ПМС № 363/29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център отново е преобразуван, като от него са отделени дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.
 
     
  НЦН осъществява функциите на:  
     
 
 • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Експертен орган в областта на наркоманиите;
 • Национален фокусен център;
 • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.
 
     
 
За упражняване на тези функции Центърът извършва следните основни дейности:
 
     
 
 • разработва програми за профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различните групи от населението на национално, регионално и общинско равнище;
 • води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 • извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
 • събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти и обучение на студенти по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите.
 
     
 
Националния център по наркомании работи по следните национални програми:
 
     
 
 • Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 - 2008 г.;
 • Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 - 2008 г. (приета с Решение №1 от 05.01.2006г. на Министерския съвет).
 
     
 
Допълнителна информация за дейностите на НЦН може да намерите на следните интернет страници:
 
     
 
 • www.ncn-bg.org - сайт на Националния център по наркомании;
 • www.nfp-drugs.bg - сайт на Националния фокусен център за наркотици и наркомании
 
   
     
     
 

Лабораторията към НЦН извършва безплатно и по желание и анонимно изследването на лица, зависими към психоактивни вещества, лица, употребявали наркотици или техни близки.
Изследваните маркери са за:

 • Антитела, антигени срещу ХИВ/СПИН
 • Антитела срещу хепатит С
 • HBsAg на хепатит Б
 • TPHA - сифилис

Времето за работа с пациенти на лабораторията е от 8.00 часа до 13.00 часа

 
     
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (изд. от МЗ, изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.), през 2018 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦН до 15.02.2018 г. Комисията за подбор на кандидатите ще се произнесе до 28.02.2018 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Програма на обучението

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение „Кратки интервенции и краткосрочни психотерапевтични подходи“. Обучението е предназначено за специалисти, работещи в сферата на психосоциална рехабилитация и индикативна превенция на употребата на наркотични вещества (психолози, социални работници, сътрудници социални дейности) и има за цел да запознае участниците с кратки и ранни интервенции и да ги подготви за приложението им на практика.

Обучението е с продължителност 24 учебни часа (3 дни) и включва следните основни теми:

 • Въведение в кратки интервенции и кратки психотерапевтични подходи.
 • Кратки интервенции и употребата на психоактивни вещества.
 • Кратки психотерапевтични подходи и употребата на психоактивни вещества.
 • Мотивационно интервюиране и техники в кратки интервенции.

Обучението ще се проведе на 24-26 януари 2018 г. в сградата на НЦН, без такса за участие, и може да включи до 20 участника.

Ако имате интерес да участвате в това обучение, моля да заявите участието си до 19.01.2018 г. на e-mail n.butorin@ncn-bg.org или тел.: 0885054643.

ОБЯВА

Националният център по наркомании има възможност да предостави финансиране в разкритите програми за психо-социална рехабилитация за дейности по следните програми:

 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за комбинирана зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за работа със зависими жени.

Кандидатите следва да подадат заявление с посочен ЕИК или БУЛСТАТ, към което да приложат следните документи:

 • Удостоверение за актуално правно състояние.
 • Удостоверение от НАП за наличието или липсата на публични задължения.
 • Декларация за липсата на обстоятелства, свързани с дейността на юридическото лице и отсъствие на двойно финансиране.
 • Проект на бюджет за планираните дейности.
 • Списък на екипа, който ще извършва дейностите, с данни за квалификацията и работен седмичен график.

Лицата, които са кандидатствали в НЦН за финансиране през последните 3 месеца, могат да подават само заявление и проект на бюджет.

Краен срок за набиране на предложенията е: 08.12.2017 г., 17.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании отправя покана към организации с опит в областта на зависимости да участват в конкурс за избор на изпълнител за организиране на тематична кръгла маса по проблемите на употребата и лечението на употребата на стимуланти. Кръглата маса следва да се проведе в гр. София в рамките на 3 дни.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 • Програма на кръглата маса
 • CV на лекторите

Документите се приемат до 08.12.2017 г. в деловодството на НЦН.

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение „Кратки интервенции и краткосрочни психотерапевтични подходи“. Обучението е предназначено за специалисти, работещи в сферата на психосоциална рехабилитация и индикативна превенция на употребата на наркотични вещества (психолози, социални работници, сътрудници социални дейности) и има за цел да запознае участниците с кратки и ранни интервенции и да ги подготви за приложението им на практика.

Обучението е с продължителност 24 учебни часа (3 дни) и включва следните основни теми:

 • Въведение в кратки интервенции и кратки психотерапевтични подходи
 • Кратки интервенции и употребата на психоактивни вещества
 • Кратки психотерапевтични подходи и употребата на психоактивни вещества
 • Мотивационно интервюиране и техники в кратки интервенции

Обучението ще се проведе на 6-8 декември 2017 г. в сградата на НЦН, без такса за участие, и може да включи до 30 участника.

Ако имате интерес да участвате в това обучение, моля да заявите участието си до 30.11.2017 г. на e-mail n.butorin@ncn-bg.org или тел. 0885054643.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ С НАРКОТИЦИТЕ

EMCDDA публикува своето първо Европейско ръководство относно ответните действия, насочени към проблемите с наркотиците

Какви ответни действия да бъдат предприети спрямо проблемите на възрастните, употребяващи хероин? Как да се справим със смъртността, причинена от силно действащ фентанил? Как да предотвратим вредите от употреба на наркотици и алкохол по време на фестивали и в клубове? Това са част от въпросите, които са разгледани в новото Европейско ръководство, публикувано днес от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA).

Въз основа на опита на 30 държави, в документа Health and social responses to drug problems: a European guide (Здравни и социални ответни действия, насочени към проблемите с наркотиците: Европейско ръководство) се представя първият преглед на агенцията на наличните в момента действия и интервенции за справяне с последствията от незаконната употреба на наркотици. Ръководството има за цел да бъде от полза за тези, които разглеждат проблема с наркотиците от гледна точка на здравното планиране, както и на лицата, работещи пряко в тази област, и практикуващите лекари.

В документа се разглеждат здравните и социалните ответни действия, насочени към проблемите с наркотиците, от следните три перспективи:

 • проблемите, свързани с различните видове наркотици и модели на употреба;
 • нуждите на различните групи (напр. жени, млади хора, мигранти, употребяващи наркотици в напредваща възраст); и
 • проблемите в различните среди (напр. затвори, нощни заведения, фестивали, училища, работното място, местни общности).

Ръководството, което е предвидено като базисен справочен инструмент, съдържа резюмета и практични обозначения за извеждане на преден план на основна информация, примери за най-добри практики и последици за политиките и практиките. Ръководството служи и като отправна точка за многообразието от ресурси, налични онлайн, и включва препратки към доказателства и инструменти.

За повече информация посетете: www.emcdda.europa.eu

Ръководството е достъпно на: www.emcdda.europa.eu/responses-guide

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Във връзка с посещението на Директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании Алексис Гусдийл от 25 до 27.09.2017г., Националният център по наркомании Ви кани да присъствате на презентация на тема „Актуалната ситуация в областта на наркотиците. Настоящи и бъдещи предизвикателства пред европейската и международната общност в областта на наркотиците.”

Презентацията ще бъде изнесена от г-н Алексис Гусдийл и д-р Румен Седефов на 25.09.2017г. от 14.30 часа в Аулата на НЦОЗА на адрес:
гр. София,
бул. „Aкадемик Иван Гешов“ № 15,
приземен етаж
/Център по Хигиена/.

Още веднъж ползваме случая, при възможност, да поканим Вас или Ваште сътрудници на предстоящата презентация!

От екипа на НЦН

СЪОБЩЕНИЕ

Националния център по наркомании подкрепя полицейската операция под наименованието EDWARD по случай 21 септември – Европейски ден без загинали на пътя. Операцията е посветена на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември 2017 г.) и има за цел денят 21 септември да не бъде белязан със загинали при пътни инциденти.

Подкрепете операцията EDWARD и вие! Можете да го направите чрез:

За повече информация:
линк
изображение
Линк към актуална информация за операция EDWARD на сайта на МВР

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение на ромски медиатори. Обучението има за цел да подготви участниците за разпознаване на признаците на употреба и развиване на зависимост към психоактивните вещества, насочване и консултиране за лечение, превенция на кръвно-пренасяни инфекции и намаляване на вредите от употребата на наркотичните вещества.

Обучението е с продължителност 16 учебни часа и включва следните основни теми:

 • Правна и нормативна база: Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконови документи (наредби).
 • Основни видове психоактивни вещества.
 • Формиране на зависимостта и специфики на зависимото поведение.
 • Разпознаване на признаците на употреба и развиване на зависимост към психоактивните вещества.
 • Превенция на кръвно-пренасяни инфекции.
 • Намаляване на вредите от употребата на наркотичните вещества.

Участниците, завършили обучението, получават Сертификат по образец, утвърден от директора на НЦН.

Обучението ще се проведе в НЦН, гр. София, в рамките на 2 дни през октомври 2017 г. и може да включи до 20 участника.

Моля да потвърдите, дали бихте желали да участвате в това обучение, до 29.09.2017 г. в деловодството на НЦН или на e-mail: n.butorin@ncn-bg.org или ncn@ncn-bg.org

СЪОБЩЕНИЕ

На 28 август 2017 г. за трета поредна година, с подкрепата на Български футболен съюз се проведе футболният турнир „4:0 за хората“ в помощ на зависими, които са взели решение да победят зависимостта си и да се завърнат към пълноценен начин на живот в обществото. Турнирът е създаден по инициатива на бивши зависими. Главното послание на мероприятието бе: „Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора“.

В турнира взеха участие хора, които са включени в програми за лечение и рехабилитация при наркомании и алкохолизъм, както и работещите с хора със зависимости. Участниците бяха неправителствените организации „Реванш“, „Ново начало“, „Билани“, „Фракарита България“, „ Жива“, „Път към свободата“.

Основни организатори на турнира бяха сдружение "Реванш" и терапевтична общност "Ново Начало". Събитието се проведе в гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „8-ми декември“ 1, Футболен комплекс „Бонсист“. Част от ръководителите на програмите бяха там, за да подкрепят лично своите отбори. Събитието беше отразено от няколко телевизионни медии.

Срещите бяха ръководени от съдийките Гергана Цанкова и Траяна Ангелова. Отборите бяха съставени от 5 полеви играчи и 1 вратар. Срещите включваха две полувремена по 15 минути. Участниците в турнира демонстрираха емоционалност, висока мотивация и спортен хъс. В отборите взеха участие и представители от нежния пол, които се включиха в състезанието. Турнирът беше оспорван но накрая в битката за първото място се срещнаха отборите на ТО „Билани“ и сдружение „Реванш“. В крайна сметка купата на турнира заслужено грабна отборът на „Билани“.

В 14:00 часа турнирът бе закрит от играчите на Националния отбор на България по футбол Петър Занев и Ивелин Попов. Те наградиха победителите в турнира, снимаха се за спомен и раздаваха автографи. В подкрепа на турнира, Българският футболен съюз осигури по няколко футболни топки с автограф от националите за всеки от отборите и безплатни билети за предстоящия двубой на България срещу Швеция на 31.08.2017 от 21:45 ч. на стадион "Васил Левски".

Изображение 1
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 4

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със статия на сайта на вестник "Труд" от 25.06.2017 г. със заглавие "България на пето място от страните от ЕС по смъртност от наркозависимости", позоваваща се на данни от Националния център по наркомании (НЦН), публикувани от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново и твърдение, че "България е на пето място сред страните от ЕС с 42% смъртност на наркозависимите до 25-годишна възраст" е необходимо да посочим, че подобна информация не е предоставяна от НЦН. Подобни данни няма и в Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2016 г.), Европейски доклад по наркотиците (2017 г.) и Country Drug Report 2017, които са официалните източници на информация по тази тема.

След проверка на случая се оказа, че цитираното твърдение е разпространявано в медиите след Втора национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, която се е провела на 3 декември 2008 г. Тогава са представени данни за 2007 г. според които 21 (или 40,4%) от починалите 52 лица във връзка с употреба на наркотици са били на възраст до 24 г. включително. Но и това обаче по никакъв начин не може да бъде тълкувано като "42% от наркозависимите до 25 годишна възраст умират"
виж Приложение

Официалните публикувани актуални данни сочат следното:

През 2015 г. са регистрирани общо 17 смъртни случая във връзка с употреба на наркотици: от тях 2 (или 11,8%) са на починали на възраст до 24 г. включително. По 2 смъртни случая до тази възрастова граница се наблюдават и през 2013 и 2014 г. Преобладаващата част от починалите са на възраст от 30 до 37 години.

За сравнимост с данните на страните от ЕС броят на смъртните случаи се представя като отношение към 1 млн. души от населението на възраст 15-64 години, което в България през 2015 г. е 4,77 млн. Или 17 починали се равняват на 3,6 на 1 млн. души от населението на възраст 15-64 г. По този показател България е на много по-ниско от средното равнище за ЕС (21,3 на 1 млн. души).

Средната възраст на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотици през 2015 г. е 34,7 години.

Медианната възраст на починалите през 2015 г. е 33 години, т.е. половината от починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 33 години. Медианната възраст за мъжете също е 33 години.

Посочените данни за смъртността са от Национален статистически институт (НСИ). Тези за 2016 г. се очаква да бъдат получени през месец юли 2017 г. съобразно графика за предоставяне на данни от НСИ.

Актуалните данни по темите и проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите могат да бъдат открити на сайта на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (http://nfp-drugs.bg/) (основно секции "Новини", "Публикации" и "Downloads")

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Заповед № РД-01-192/02.06.2017 г. на министъра на здравеопазването, НЦН публикува изменената и допълнена Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти по реда на Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Учебната програма с изменения и допълнения се намира на следния линк:

Обучителна програма по Наредба № 2/20.06.2012

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании публикува критериите и показателите за оценяване на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ, представени на XI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, гр. Велико Търново, 7-9 юни 2017 г., както и формата на примерен годишен доклад.

Презентацията за критериите и показателите и формата на годишен доклад са качени на сайта на НЦН на следния линк:

Инструменти за превенция и оценка


Годишен доклад

Критериите и показателите за оценяване на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ

 
     
     
     
     
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол в страната
 
     
 
 
     
 
     
     
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени
design&support: www.need.bg